Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ИЗВЕСТУВАЊЕ од Сектор за даноци и такси

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите даночни обврзници согласно законските измени на Законот за даноци на имот („Сл. весник на РМ“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15.23/16 и  151/21) кои отпочнаа да се применуваат од 01.01.2022 година, при поднесување на даночна пријава, во која како предмет на оданочување е земјоделско земјиште, покрај останатите списи кои се поднесуваат во прилог на даночната пријава, потребно е да се достави и изјава заверена од нотар, со која даночниот обврзник изјавува за која намена ќе го користи земјоделското земјиште, односно дали земјоделското земјиште ќе се користи за земјоделско производство или не.

За сите подетални информации лицата можат да се обратат во Секторот за даноци и такси при Општина Куманово.


Општина Куманово

Сектор за даноци и такси

 

NJOFTIM

 

Njoftohen të gjithë tatimpaguesit se në përputhjeme ndryshimet ligjore të Ligjit për tatimin në pronë, (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 dhe 151/21) që kanë filluar të zbatohen nga data 01.01.2022, me rastin e paraqitjes së Fletëparaqitjes tatimore në të cilën objekt i tatimit është toka bujqësore, përveç dokumenteve të tjera që dorëzohen, si shtojcë nevojitet të dorëzohet Deklaratë e vërtetuar te Noteri me të cilën tatimpaguesi deklaron se për çfarë qëllimi do ta shfrytëzojë tokën bujqësore, gjegjësisht nëse toka bujqësore do të përdoret për prodhimtari bujqësore apo jo.

Për të informata më të detajuara, personat mund të drejtohen në objektin e Komunës së Kumanovës, Sektori për tatime dhe taksa.


Sektori për tatime dhe taksa

Komuna e Kumanovës

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст