Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Интерен оглас за унапредување на административни службеници

ОПШТИНА КУМАНОВО

 ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

 Врз основа на член 11,  член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20)и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2015 и 35/2018),Секретарот на Општина Куманово, објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2020

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ  

 Се распишува интерен оглас за унапредување на 10 (десет) административни службеници за следните работни места:

 1. Шифра: УПР 01 01 Б04 000

Звање и назив на работното место: Раководител на Одделение за поддршка на советот на општината

Назив на одделение: Одделение за поддршка на советот на општината

Назив на сектор: Сектор за поддршка на градоначалник и совет на општината,информирање и односи со јавноста и информатичка технологија

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, -Правни науки, Економски науки или Политички науки
–    работно искуство, и тоа:
–    најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,

 Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

– положен испит за административно управување.

Распоред на работно време:

– неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 29.694,00 денари

 

 1. Шифра: УПР 01 01 Б04 000

Звање и назив на работното место: Раководител на Одделение за информатичка технологија

Назив на одделение: Одделение за информатичка технологија

Назив на сектор: Сектор за поддршка на градоначалник и совет на општината, информирање и односи со јавноста и информатичка технологија

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен-Информатика или компјутерска техника и информатика и електротехника

–    работно искуство, и тоа:
–    најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,

 Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

– положен испит за административно управување.

Распоред на работно време:

– неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 29.694,00 денари.

 

 1. Шифра: УПР 01 01 Г01 000

Звање и назив на работното место: Самостоен референт за  телекомуникациони системи

Назив на одделение: Одделение за информатичка технологија

Назив на сектор: Сектор за поддршка на градоначалник и совет на општината, информирање и односи со јавноста и информатичка технологија

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на квалификациите ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование,-Вишо, средно стручно образование (училиште за телекомуникации и ПТТ сообраќај)

–    работно искуство, и тоа:
–    најмалку три години работно искуство во струката,

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

– неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 16.475,00 денари

 

 1. Шифра: УПР 01 01 В02 000

Звање и назив на работното место: Виш соработник за Подготовка на Протокол

Назив на одделение: Одделение за поддршка на градоначалник

Назив на сектор: Сектор за поддршка на градоначалник и совет на општината, информирање и односи со јавноста и информатичка технологија

Број на извршители: 1

Посебниуслови:
–    ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;-Студии по новинарство или правни науки

–    работноискуство, и тоа:
–    најмалкудвегодиниработноискуствовоструката

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 23.084,00 денари

 

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник-даноченизвршител

Назив на одделение: Одделение   за утврдување и наплата на данок на промет на наследство и подарок

Назив на сектор: Сектор за даноци и такси

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- Економски науки или Организациони науки и управување(меџамент)

–    работно искуство, и тоа:
–    најмалку три години работно искуство во струката,

 Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 26.257,00 денари

 

 1. Шифра: УПР 01 01 Б02 000

Звање и назив на работното место: Рaководител на  Сектор за урбанизам

Назив на сектор: Сектор за урбанизам

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – Архитектура, урбанизам и планирање, градежништво и водостопанство или правни науки

–    работно искуство, и тоа:

-за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор

 Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

– положен испит за административно управување.

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 37.626,00 денари

 

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник-Внатрешен ревизор за финасиска ревизија и

 ревизија  на успешност на работењето

Назив на одделение: Одделение за   финасиска ревизија и ревизија на успешност на работењето

Назив на сектор: Сектор за  внатрешна ревизија

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен- Економски науки,  Правни науки или Организациони науки и управување (менаџмент)

–    работно искуство, и тоа:
–    најмалку три години работно искуство во струката,

   Друг посебен услов

-најмалку 2 години работно искуство во областа на внатрешната или надворешната ревизија,

  Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 26.257,00 денари

 

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник за стручна помош на комисија за јавни набавки

Назив на одделение: Одделение за јавни набавки

Назив на сектор: Сектор за финасиски прашања

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен- Правни науки или економски науки-    работно искуство, и тоа:
–    најмалку три години работно искуство во струката,

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-потврда за положен испит за лице за јавни набавки

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 26.257,00 денари

 

 1. Шифра: УПР 01 01 Г01 000

Звање и назив на работното место: Самостоен референт-сметководител

Назив на одделение: Одделение за  сметководство и плаќања

Назив на сектор: Сектор за финасиски прашања

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование,-Вишо или средно гимназиско образование или средно стручно образование (Економско училиште)

–    работно искуство, и тоа:
–    најмалку три години работно искуство во струката,

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 16.475,00 денари

 

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник Инспектор- Овластен комунален инспектор

Назив на одделение: Одделение за   инспекциски надзор во урбанистичко градежна и комунална дејност, животна средина и угосителско туристичка дејност

Назив на сектор: Сектор за  инспекциски надзор-Инспекторат

Број на извршители: 1

Посебни услови:
–    ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен- Организациски науки и управување(менаџмент) или Градежништво и водостопанство или економски науки

–    работно искуство, и тоа:
–    најмалку три години работно искуство по дипломирањето,

 Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40

– работно време: почеток на работно време од07:30 до 08:30часот и завршеток на истото од 15:30до 16:30часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 27.743,00 денари

 

 Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас  треба да ги исполнуваат следните

Општи услови:
–    да е државјанин на Република Македонија;
–    активно да го користи македонскиот јазик;
–    да е полнолетен;
–    да има општа здравствена способност за работното место и
–    со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Куманово, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Општина Куманово, при што административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови:

–      да е оценет со оцена „ А ” или „ Б “ при последното оценување на кое бил оценуван,

–      да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

–     да поминал најмалку две години на истото ниво и

–     да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

 

Заинтересираните кандидати треба да поднесат ПРИЈАВА на службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси при општинската администрација на Општина Куманово hr.opstinakumanovo@kumanovo.gov.mk

Пополнетата пријава, како и доказите за податоците содржани во пријавата потребно е во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на интерниот оглас, во хартиена форма преку архивата на Општина Куманово, во писмена форма да ги достават до Одделението за управување со човечки ресурси.

Кон пријавата кандидатот може да приложи:

 • потврди за успешно реализирани обуки и/или
 • потврди за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран административен службеник)

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Напомена:  Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас.

 

Секретар на Општина Куманово

Александар Гелевски

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст