Kërkesë për mbledhej të ofertave “Bajram Shabani”- Ekskursion

PËRSËRITJE E SHPALLJES

ME KËRKESË PËR MBLEDHJE TË OFERTAVE 

 

1.PROKURUES

  SHFK “Bajram Shabani” Kumanovë, rr. “Karl Marks” nr. 52, tel.031-427- 210; fax. 031-427- 210

Personi për kontakt: Rabije Nuhiji – Ilazi tel.: 076-210-617

Informata shtesë dhe Dokuemntacionin tenderues me programet mund t’i merrni në adresën e lartëshënuar

 

2.OFERTUES

Të drejtë për të dhënë ofertë ka çdo person juridik që është i regjistruar në përputhje me dispozitat e RM për kryerje të veprimtarisë adekuate turistike;

 

3.LËNDA E PROKURIMIT

-lëndë e prokurimit është:

1.Realizimi i mësimit dy ditor në natyrë për nxënësit e kl. së IV  më 14 dhe 15.05.2018.

2.Realizimi i ekskursionit dy ditor nëpër Maqedoni për nxënësit e kl. së IX – të më 14 dhe 15.05.2018.

-Lënda e prokurimit është e ndarë, edhe atë:

 

4.KRITERET PËR ZGJEDHJEN E OFERTËS MË TË VOLITSHME

-Çmimi më i lartë për nxënës 2000 den.

 5. AFATI DHE MËNYRA E PARASHTRIMIT TË OFERTËS

– Ofertat duhet të parashtrohen në afat prej 5 ditësh nga shpallja e fundit në dy gazeta ditore, në arkivin e SHFK “Bajram Shabani” – Kumanovë.

– Oferta mund të parashtrohet edhe përmes postës, në adresën: SHFK “Bajram Shabami” – Kumanovë, rr. “Karl Marks”, nr. 52.

Ofertat do të hapen nga Komisioni për realizim të ekskursionit.

 

Оглас за прибирање на понуди – „Бајрам Шабани“ – Екскурзија

ПОВТОРУВАЊЕ НА ОГЛАС

ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

 

1.НАБАВУВАЧ

  ООУ* Бајрам Шабани* Куманово ул.*Карл Маркс*, бр.52, тел.031-427- 210;фаx 031-427- 210

Лице за контакт: Рабије Нухији-Иљази тел: 076-210-617

Дополнителни информации и Тендерска документација со Програмите може да се добијат на горната адреса

 

2.ПОМЖНУДУВАЧ

Право да поднесе понуда има секое правно лице кое е регистрирано согласно позитивните прописи во РМ за вршење на соодветна туристичка дејност;

 

3.ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

-предмет на набавката е:

1.Изведување на дводневна  настава во природа за ученици од V одделение на 14 и 15.05.2018 година.

2.Изведување на дводневна екскурзија низ Македонија за ученици од IX одделение  на 14 и 15.05.2018 година.

-Предмет на набавката е делива и тоа:

 

4.КРУТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

-Највисока цена по ученик 2000 ден

 

  1. 5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА

– Понудите треба да се доставуваат во рок од 5 дена од последното објавување во двата весника во архивата на ООУ*Бајрам Шабани*Куманово.

– Понудите можат да бидат доставени и по пошта на адреса ООУ*Бајрам Шабани* Куманово ул *Карл Маркс*бр.52.

Отворање на понудите ќе биде спроведено од страна на Комисија за изведување на екскурзија.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт