Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Оглас за прибирање на понуди – „Бајрам Шабани“ – Екскурзија

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

ПОВТОРУВАЊЕ НА ОГЛАС

ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

 

1.НАБАВУВАЧ

  ООУ* Бајрам Шабани* Куманово ул.*Карл Маркс*, бр.52, тел.031-427- 210;фаx 031-427- 210

Лице за контакт: Рабије Нухији-Иљази тел: 076-210-617

Дополнителни информации и Тендерска документација со Програмите може да се добијат на горната адреса

 

2.ПОМЖНУДУВАЧ

Право да поднесе понуда има секое правно лице кое е регистрирано согласно позитивните прописи во РМ за вршење на соодветна туристичка дејност;

 

3.ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

-предмет на набавката е:

1.Изведување на дводневна  настава во природа за ученици од V одделение на 14 и 15.05.2018 година.

2.Изведување на дводневна екскурзија низ Македонија за ученици од IX одделение  на 14 и 15.05.2018 година.

-Предмет на набавката е делива и тоа:

 

4.КРУТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

-Највисока цена по ученик 2000 ден

 

  1. 5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА

– Понудите треба да се доставуваат во рок од 5 дена од последното објавување во двата весника во архивата на ООУ*Бајрам Шабани*Куманово.

– Понудите можат да бидат доставени и по пошта на адреса ООУ*Бајрам Шабани* Куманово ул *Карл Маркс*бр.52.

Отворање на понудите ќе биде спроведено од страна на Комисија за изведување на екскурзија.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст