Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kërkesë për mbledhej të ofertave “Bajram Shabani”- Ekskursion

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

PËRSËRITJE E SHPALLJES

ME KËRKESË PËR MBLEDHJE TË OFERTAVE 

 

1.PROKURUES

  SHFK “Bajram Shabani” Kumanovë, rr. “Karl Marks” nr. 52, tel.031-427- 210; fax. 031-427- 210

Personi për kontakt: Rabije Nuhiji – Ilazi tel.: 076-210-617

Informata shtesë dhe Dokuemntacionin tenderues me programet mund t’i merrni në adresën e lartëshënuar

 

2.OFERTUES

Të drejtë për të dhënë ofertë ka çdo person juridik që është i regjistruar në përputhje me dispozitat e RM për kryerje të veprimtarisë adekuate turistike;

 

3.LËNDA E PROKURIMIT

-lëndë e prokurimit është:

1.Realizimi i mësimit dy ditor në natyrë për nxënësit e kl. së IV  më 14 dhe 15.05.2018.

2.Realizimi i ekskursionit dy ditor nëpër Maqedoni për nxënësit e kl. së IX – të më 14 dhe 15.05.2018.

-Lënda e prokurimit është e ndarë, edhe atë:

 

4.KRITERET PËR ZGJEDHJEN E OFERTËS MË TË VOLITSHME

-Çmimi më i lartë për nxënës 2000 den.

 5. AFATI DHE MËNYRA E PARASHTRIMIT TË OFERTËS

– Ofertat duhet të parashtrohen në afat prej 5 ditësh nga shpallja e fundit në dy gazeta ditore, në arkivin e SHFK “Bajram Shabani” – Kumanovë.

– Oferta mund të parashtrohet edhe përmes postës, në adresën: SHFK “Bajram Shabami” – Kumanovë, rr. “Karl Marks”, nr. 52.

Ofertat do të hapen nga Komisioni për realizim të ekskursionit.

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст