Педесет и седма седница на Советот на Општината Куманово


На 28 септември 2016 година (среда), со почеток во 10:00 часот ќе се одржи педесет и седмата седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред:

• Усвојување на Записникот од Педесет и шестата седница на Советот на Општина Куманово

1. Годишен Извештај за работа на ЈУОУД “Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2015/2016 година;
2. Годишна Програма за работа на ЈУОУД “Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2016/2017 година
3. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
4. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
5. Годишен Извештај за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
6. Годишна Програма за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
7. Годишен Извештај за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
8. Годишна Програма за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
9. Годишен Извештај за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
10. Годишна Програма за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
11. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
12. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
13. Годишен Извештај за работа на ОУ “Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2015/2016 година;
14. Годишна Програма за работа на ООУ “Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2016/2017 година;
15. Годишен Извештај за работа на ООУ “Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2015/2016 година;
16. Годишна Програма за работа на ООУ “Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2016/2017 година;
17. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
18. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
19. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Вук Караџиќ‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
20. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Вук Караџиќ‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
21. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
22. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
23. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016` година;
24. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017` година;
25. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
26. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
27. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
28. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
29. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
30. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
31. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Јероним Де Рада ‘‘ – с. Черкези за учебната 2015/2016 година;
32. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Јероним Де Рада ‘‘ – с. Черкези за учебната 2016/2017 година;
33. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Кирил и Методиј‘‘ – с. Романовце за учебната 2015/2016 година;
34. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Кирил и Методиј‘‘ – с. Романовце за учебната 2016/2017 година;
35. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2015/2016 година;
36. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2016/2017 година;
37. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 2015/2016 година;
38. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 2016/2017 година;
39. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2015/2016 година;
40. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2016/2017 година;
41. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2015/2016 година;
42. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2016/2017 година;
43. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2015/2016 година;
44. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2016/2017 година;
45. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
46. Годишна Програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
47. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката на Училишниот одбор на ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово за издавање на простор под закуп;
48. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект на Македонска православна црква – Охридска архиепископија – Скопје, Кумановско – Осоговска Епархија;
49. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4224, м.в. Аниште, КО Куманово – Општина Куманово;
50. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 384/3, м.в. Џамиште, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
51. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 873/1, м.в. Ѕебарник, КО Куманово – Општина Куманово;
52. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1096, м.в. Рупа, КО Доброшане вон г.р. – Општина Куманово;
53. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1538/2, м.в. Костурац, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
54. Предлог – Одлука за ставање вон сила на Одлуката за определување на имиња на улици со нумерација на објекти во населено место Гладно Поле – Општина Куманово;
55. Предлог – Решениe за именување на претставници од Општината Куманово за членови на училишниoт одбор во Основното училиште „Вера Которка“ – с. Клечовце.