Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Покана за доставување на понуди ( Екскурзија – ОСТУ „Наце Буѓони“ )

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Согласно Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии на учениците од средните училишта, ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово објавува

 ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

за организирање на завршна екскурзија за учебната 2017/2018година за :

1.Опис на услуга

-организирање на завршна екскурзија на ученици од трета година во држави во Европа согласно програмата за период од 6 (шест) дена во месец мај 2018 година со 4 (четири) ноќевања во хотел со 3* и 4 * со појадок и вечера.Детален опис на услугата е даден во документација со инструкции за понудувачите и Програма за завршна екскурзија која може да се подогне од архива на училиштето секој работен ден од 08-14 часот.

2.Минимални услови кои треба да ги исполнат понудувачите се: :

– да е регистриран согласно позитивните прописи во Република Македонија за вршење на соодветна туристичка дејност.

– да има успешно реализирани најмалку 3 ученички екскурзии и други слободни активности во последните 3 години.

– да ги исполнува условите за превоз на групи деца согласно Законот за

безбедност на сообраќајот на патиштата и Правилникот за посебни технички

барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.

3.Понудата треба да ги содржи следниве документи:

-документи како доказ за исполнување на минимални услови

-програма за реализирање на екскурзијата

-пополнет образец на понуда

-изјава за сериозност на понуда

4.Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен , на денот на потпишување на договорот со училиштето треба да достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 10% од вкупната проценета вредност на договорот.

5.Огласот трае пет работни дена сметано од денот на објавување.

6.Понудите да се достават во архива на ОСТУ„Наце Буѓони“ Куманово или на адреса ул.Бајрам Шабани бб 1300 Куманово со назнака  „За Комисија за прибирање на понуди за екскурзија“

 

 

                                                                                          ОСТУ„Наце Буѓони“

                                                                                                     Куманово

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст