Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Продолжува шеесеттата седница на Советот на општина Куманово

На 31 август 2021 година (вторник) во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот продолжува  шеесеттата седница на Советот на Општина Куманово со следниов дневен ред:

 • Предлог – Решение за давање согласност на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може да има поголем број на деца во воспитните групи;
 • Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2021 година;
 • Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година;
 • Информација за состојбата по барањата за утврдување на правен статус на бесправнo изградени објекти на подрачјето на Општина Куманово;
 • Предлог – Одлука за утврдување на висина на стапките на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2022 година;
 • Предлог – Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општината Куманово;
 • Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2021/2022 година;
 • Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Годишен извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Годишен извештај за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Кочо Рацин” – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Христијан  Карпош” – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Кирил и Методиј” – с. Романовце;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Битолски Конгрес” – с. Лопате;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Карпош” – с. Умин Дол;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Браќа Рибар” – с. Табановце;
 • Годишен извештај за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце;
 • Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 • Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
 • Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2022 година на УОМО „Панче Пешев” – Куманово.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст