Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Седумдесетата седница на Советот на Општината Куманово

Совет на Општина Куманово
Бр. 09 – 6292/1
05.09.2017 година
Куманово

Врз основа на член 24 и член 29 став 2 од Статутот на Општината Куманово и член 30 и член 53 став 3 од Деловникот на Советот на Општината Куманово, донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на Седумдесетата седница на Советот на
Општината Куманово

Седницата ќе се одржи на 11 септември 2017 година (понеделник), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.
За работа на седницата го предлагам следниот

Дневен ред

• Усвојување на записникот од Шеесет и деветтата седница на Советот на Општина Куманово

1. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2017 година;
2. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
3. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
4. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
5. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
6. Годишен Извештај за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
7. Годишна Програма за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
8. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
9. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
10. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017` година;
11. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2017/2018` година;
12. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
13. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
14. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
15. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
16. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2016/2017 година;
17. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
18. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2016/2017 година;
19. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2017/2018 година;
20. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 2016/2017 година;
21. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 2017/2018 година;
22. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2016/2017 година;
23. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2017/2018 година;
24. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2016/2017 година;
25. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2017/2018 година;
26. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2016/2017 година;
27. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2017/2018 година;
28. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 24 ученици и комбинирани паралелки во општинските основни училишта во учебната 2017/2018 година;
29. Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2017/2018 година;
30. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2017 година до 30 јуни 2017 година;
31. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Стари Лојза” дел од Урбан блок 10 , плански опфат меѓу ул. “2012”, ул.”Михајло Пупин”, ул.”101″ , ул .”201″, ул .”202″ и пешачка патека – Општина Куманово;
32. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 61, плански опфат меѓу ул. “1”, ул.”Киро Антевски”, ул.”Перо Илиевски” и крак на ул .”Перо Илиевски” – Општина Куманово;
33. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Перо Чичо” дел од Урбан блок 19, плански опфат меѓу ул. “Ѓорче Петров” (профил по ГУП 40-40), ул.”Ѓорче Петров” (профил по ГУП 42-42), ул. “Новопроектирана улица” и ул. “Ѓорче Петров” (профил по ГУП 50-50) – Општина Куманово;
34. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бајрам Шабани” дел од Урбан блок 56, плански опфат меѓу ул. “Бошко Буха”, ул.”Народна Револуција” и ул. “Милан Зечар” – Општина Куманово;
35. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, Урбан блок 64-ј , плански опфат меѓу ул. “Владимир Назор”, ул.”Пролетерски Бригади”, ул. “ Киро Фетак , ул. “Борис Кидрич” и ул. “Карл Маркс” – Општина Куманово;
36. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 79, плански опфат меѓу автопат А1 Скопје – Белград , ул. “11-ти Октомври” и граница на наменска зона – Општина Куманово

Напомена: Планот по 33 – тата точка, согласно законските и подзаконските одредби ќе го разгледате исклучиво електронски со пристап во информацискиот систем е-урбанизам
Совет на Општина Куманово
Претседател,
Александар Арсиќ, с. р. 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст