Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесетта седница на Советот на Општина Куманово

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Дваесет и осмата и Дваесет и деветтата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.04.2019 – 30.06.2019 година;
 2. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 3. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ Куманово од 01.04.2019 – 30.06.2019 година;
 4. Годишен извештај на ЈП „Водовод“ Куманово за спроведување на утврдените тарифи – собирање и одведување на урбани отпадни води за 2018 година;
 5. Годишен извештај на ЈП „Водовод“ Куманово за спроведување на утврдените тарифи – прочистување на отпадни води за 2018 година;
 6. Годишен извештај на ЈП „Водовод“ Куманово за спроведување на утврдените тарифи – водоснабдување за 2018 година;
 7. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2019 година;
 8. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Април – Јуни 2019 година;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 10. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.04.2019 – 30.06.2019 година;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 12. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ Куманово за период од 01.04.2019 – 30.06.2019 година;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност за преземање на административен службеник од Министерство за транспорт и врски во Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови „КУМАНОВО ПЛАН“ Куманово;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 16. Предлог – Решение за давање согласност на Статутот на Јавна општинска установa – Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во Јавна општинска установa – Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за 2019 година;
 18. Предлог – Програма за измена на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2019 година;
 19. Предлог – Одлука за утврдување на висина на коефициент за пресметување на платa на директорот во Јавна општинска установa – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 20. Информација за реализирани активности од областа на социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 2018 година;
 21. Оперативен план за 2019 година во областа вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка;
 22. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2019 година;
 23. Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година;
 24. Информација за остварени приходи по основ на даноци и такси за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година и за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година;
 25. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2019 година до 30 јуни 2019 година;
 26. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2019 година;
 27. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година;
 28. Предлог – Одлука за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Куманово;
 29. Предлог – Програма за управување со отпад во Општина Куманово за 2019 година;
 30. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година;
 31. Предлог – Одлука за промена на трасата на линиски инфраструктурен објект на воздушен среднонапонски 20 кв кабелски вод со каблирање, од ДУП за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, дел од УБ 46 – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за отпочнување со изработка на План за одржлива урбана мобилност – ПОУМ- Општина Куманово;
 33. Програма за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина Куманово за 2019 година;
 34. Нацрт – Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општината Куманово;
 35. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2020 година;
 36. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2019 година;
 37. Програма за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2019 година;
 38. Годишен извештај за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 39. Годишна програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 40. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 41. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 42. Годишен извештај за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 43. Годишна програма за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 44. Годишен извештај за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 45. Годишна програма за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 46. Годишен извештај за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 47. Годишна програма за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 48. Годишен извештај за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 49. Годишна програма за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 50. Годишен извештај за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 51. Годишна програма за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 52. Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 53. Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 54. Годишен извештај за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 55. Годишна програма за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 56. Годишен извештај за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 57. Годишна програма за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 58. Годишен извештај за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2018/2019 година;
 59. Годишна програма за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2019/2020 година;
 60. Годишен извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2018/2019 година;
 61. Годишна програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2019/2020 година;
 62. Годишен извештај за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2018/2019 година;
 63. Годишна програма за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2019/2020 година;
 64. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2018/2019 година;
 65. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2019/2020 година;
 66. Годишен извештај за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2018/2019 година;
 67. Годишна програма за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2019/2020 година;
 68. Годишен извештај за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2018/2019 година;
 69. Годишна програма за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2019/2020 година;
 70. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 71. Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 72. Предлог – Одлука за разрешување и именување на член на Одборот за надзор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово;
 73. Предлог – Одлука за престанување на мандатот на членови на училишни одбори – претставници од Општина Куманово во општинските основни училишта;
 74. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во СОУ Гимназија „Гоце Делчев” – Куманово;
 75. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во СОУ Гимназија „Сами Фрашери” – Куманово.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст