Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесет и деветта седница на Советот на Општина Куманово

На 13 март 2020 година (петок), во кружната сала на зградата на поранешните општествено –
политички организации, со почеток во 10:00 часот, Ќе се одржи Триесет и деветтата седница на
Советот на Општина Куманово

Дневен ред

 Усвојување на записниците од Триесет и седмата, Триесет и осмата и Втората вонредна
седница на Советот на Општина Куманово
1. Информација за преземени мерки и активности во текот на 2019 година на Полициска
станица од општа надлежност Куманово;
2. Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2019
година;
3. Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2019 година на Јавната општинска установа
Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
4. Годишен извештај за настани и манифестации на Фондација за култура и спорт „Куманово“
– Куманово за 2019 година;
5. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за измена на Правилникот за
начинот на стекнување и распределба на средствата во ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово;
6. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од
01.10.2019 – 31.12.2019 година;
7. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од
01.01.2019 – 31.12.2019 година;
8. Извештај за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2019 –
31.12.2019 година;
9. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за
период Октомври – Декември 2019 година;
10. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2019 година;
11. Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2019 година;
12. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од
01.10.2019 – 31.12.2019 година;
13. Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2019 година;
14. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за
вработување во 2020 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
15. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2019 година;
16. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври –
Декември 2019 година;
17. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари –
Декември 2019 година;
18. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2019 година;
19. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги
на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
20. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година;
21. Годишен извештај на Општина Куманово за 2019 година;
22. Информација за реализирани активности на Одделението за меѓународна соработка и
евроинтеграции во 2019 година;
23. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Могила;
24. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Свети Николе;
25. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Арачиново;

26. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Дебарца;
27. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Берово;
28. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Старо Нагоричане;
29. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Чешиново – Облешево;
30. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Пехчево;
31. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Крива Паланка;
32. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Ранковце;
33. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на
Општина Куманово на Општина Кратово.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст