Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесет и петта седница на Советот на Општина Куманово

 Седницата ќе се одржи на 20 декември 2019 година (петок), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

               Дневен ред 

 • Усвојување на записниците од Триесет и втората и Триесет и третата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2020 година;
 2. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2020 година на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 3. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Крсте Мисирков“ – Куманово;
 4. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Вера Которка“ с. Клечевце – Куманово;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Кочо Рацин” – Куманово;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Христијан Карпош” – Куманово;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези;
 16. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Карпош” – с. Умин Дол;
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Битолски Конгрес” – с. Лопате;
 18. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Кирил и Методиј” – с. Романовце;
 19. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Браќа Рибар” – с. Табановце;
 20. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на УОМО „Панче Пешев” – Куманово;
 22. Предлог – Програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и средните училишта од Општина Куманово за 2020 година;
 23. Програма за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2020 година;
 24. Локален акционен план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Општина Куманово за 2020 година;
 25. Информација за превземени мерки од страна на Општина Куманово за намалување на загадување на воздухот;
 26. Предлог – Измена на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2019 година;
 27. Предлог – Програма за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година;
 28. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување на финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за давање согласност на Ценовникот за услуги за отстранување на оштетени возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта на територија на Општина Куманово на ДПТУ „ГАЦЕ КОМПАНИ“ ДООЕЛ Куманово и ДПТУ „ДФ ЛЕОКОМ“ ДООЕЛ Куманово;
 30. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Бедиње”, дел од Урбан блок 85, плански опфат помеѓу ул. „Новопланирана”, ул. „Новопланирана 1”, ул. „Трајко Јовановски” – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 5121, ул. 180, КО Куманово – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 21-5, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1023/1, м.в. Добретка, КО Карабичане – Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1936, м.в. Река, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 746, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 215, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3425, м.в. Краста, КО Романовце вон г.р. – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 30/2 и КП 30/3, м.в. К.Баир Дервен, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 679/9, м.в. Средни Расје, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4186, м.в. Аниште, КО Куманово – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 433/5, м.в. Новине, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за основање на Општински совет за социјална заштита на Општина Куманово;
 43. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” – Куманово;
 44. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” – Куманово.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст