Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесет и трета седница на Советот на Општина Куманово

Седницата ќе се одржи на 16 октомври 2019 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

За работа на седницата го предлагам следниот

Дневен ред

 • Усвојување на записникот од Триесеттата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 2. Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2019 година;
 3. Предлог – Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општината Куманово;
 4. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Старо Нагоричане;
 5. Предлог – Одлука за формирање заедничка комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Старо Нагоричане;
 6. Предлог – Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Старо Нагоричане;
 7. Предлог – Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти што се наоѓаат на подрачјето на Општина Куманово;
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 755, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1995, м.в. Врлој страна, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3421, м.в. Говедарски Пат, КО Куманово – Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1025, м.в. Шмрк, КО Куманово – Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 680/4, м.в. Ф.Расје, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 230/1, м.в. Бело Брдо, КО Куманово – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1621/7 и 1621/6, м.в. Поток, КО Орашец – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска докуме;нтација за КП 1346/2, м.в. Рид, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3423/1, м.в. Краста, КО Романовце вон г.р. – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 11927, м.в. Банево Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 513, м.в. Лука, КО Градиште – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1182/2, м.в. Зебарник, КО Куманово – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1472/1, м.в. Озирои, КО Доброшане вон г.р. – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3992, м.в. Василева Чешма, КО Куманово – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1663/1, м.в. Бардово, КО Пчиња вон г.р. – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2191/2, м.в. Долна река, КО Довезенце – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 16861, КО Куманово – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2775, м.в. Мала Тасинци, КО Четирце – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1229/1, м.в. Аниште, КО Табановце – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 21/17, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 327/2, м.в. Тескоча, КО Довезенце – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за разрешување и избор на членови на Комисијата за односи меѓу заедниците на Советот на Општина Куманово.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст