Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Утре триесет и четврта седница на Советот на Општина Куманово

Утре  14 ноември 2019 година (четврток), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи триесет и четвртата седница на советот на општина Куманово.

 

 

Дневен ред

 

 • Усвојување на записникот од Триесет и првата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2019 година;
 2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.07.2019 – 30.09.2019 година;
 3. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во 2019 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.07.2019 – 30.09.2019 година;
 5. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2019 – 30.09.2019 година;
 6. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2019 година;
 7. Програма за измена на Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година;
 8. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2019 година;
 9. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Април – Јуни 2019 година;
 10. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2019 година;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2020 година на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 12. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2019 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
 14. Предлог – Програма за измена на Програмата на културни манифестации на Општина Куманово за 2019 година;
 15. Предлог – Правилник за измена на Правилникот за начин на распределба на средства за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2019 година;
 16. Предлог – Програма за измена на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2019 година;
 17. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2019 година;
 18. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година;
 19. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година;
 20. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година;
 21. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2019 година;
 22. Информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното образование во Општина Куманово во учебната 2019/2020 година;
 23. Информација за запишување на учениците во прва година и актуелни состојби на средните училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната 2019/2020 година;
 24. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основното образование за 2020 година;
 25. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средното образование за 2020 година;
 26. Акциски план за меѓуетничка интеграција во образованието за период од 2019 до 2022 година за основните и средните училишта во Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за давање на согласност за времено обезбедување на средства од Буџетот на Општина Куманово, наменети за засебна сметка на проектот „Заедничка историја и култура – Мост преку границите” ;
 28. Предлог – Одлука за давање на користење на недвижна ствар – сопственост на Општина Куманово на Министерство за информатичко општество и администрација;
 29. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на возило – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 30. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 31. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на метлечки машини – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово
 32. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на опрема за приклучок за потрошувач на гас – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 33. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Николе и Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад;
 34. Предлог – Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 21/13, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 679/4, м.в. Расје, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 340, м.в. Менков Споменик, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1884 и 1882/1, м.в. Маренковец, КО Довезенце – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1245/3 и 1245/2, м.в. Село, КО Новосељане – Општина Куманово;
 40. Предлог – Решение за избор на командир на Полициска станица од општа надлежност – Куманово;
 41. Предлог – Решение за именување на претставник од Општина Куманово за член на Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Вера Которка” – с. Клечовце;
 42. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општина Куманово за член на Управниот одбор на Јавната установа – Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ” – Куманово;
 43. Предлог – Решение за предлагање на претставник од Општина Куманово за член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст