Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Четириесет и четврта седница на Советот на Општина Куманово

На 26 август 2020 година (среда), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи четириесет и четврта седница на Советот на Општина Куманово

 

 

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Четириесет и првата, Четириесет и втората и Четириесет и третата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.04.2020 – 30.06.2020 година;
 2. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 3. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ Куманово од 01.04.2020 – 30.06.2020 година;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 5. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Април – Јуни 2020 година;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 7. Извештај за работа на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2019 година;
 8. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.04.2020 – 30.06.2020 година;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 12. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за издавање на деловен простор под закуп;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2020 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
 15. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2020 година;
 16. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2020 година;
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2021 година;
 18. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари (електронски уреди – таблети) – сопственост на Општина Куманово на општинските основни и средни училишта;
 19. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движна ствар – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 20. Годишен извештај за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 21. Годишна програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 22. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово;
 23. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 24. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 25. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово;
 26. Годишен извештај за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 27. Годишна програма за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 28. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
 29. Годишен извештај за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 30. Годишна програма за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 31. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;
 32. Годишен извештај за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 33. Годишна програма за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 34. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;
 35. Годишен извештај за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 36. Годишна програма за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 37. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;
 38. Годишен извештај за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 39. Годишна програма за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 40. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;
 41. Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 42. Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 43. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Кочо Рацин” – Куманово;
 44. Годишен извештај за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 45. Годишна програма за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 46. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Христијан Карпош” – Куманово;
 47. Годишен извештај за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 48. Годишна програма за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 49. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;
 50. Годишен извештај за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2019/2020 година;
 51. Годишна програма за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2020/2021 година;
 52. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези;
 53. Годишен извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2019/2020 година;
 54. Годишна програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2020/2021 година;
 55. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Кирил и Методиј” – с. Романовце;
 56. Годишен извештај за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2019/2020 година;
 57. Годишна програма за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2020/2021 година;
 58. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Битолски Конгрес” – с. Лопате;
 59. Годишен извештај за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2019/2020 година;
 60. Годишна програма за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2020/2021 година;
 61. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Карпош” – с. Умин Дол;
 62. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2019/2020 година;
 63. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2020/2021 година;
 64. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Браќа Рибар” – с. Табановце;
 65. Годишен извештај за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2019/2020 година;
 66. Годишна програма за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2020/2021 година;
 67. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце;
 68. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 69. Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на УОМО „Панче Пешев” – Куманово.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст