Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Четиринаесеттa седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Во петок 31 август 2018г. во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи четиринаесета седница на Советот на Општина Куманово. Истата може да ја следите во живо на ТВ Плус Телевизија.

Дневен ред

 • Усвојување на записникот од Тринаесеттата седница на Советот на Општина Куманово
  1. Предлог – Решение за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови „КУМАНОВО – ПЛАН“ Куманово;
  2. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2018 – 31.03.2018 година;
  3. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.04.2018 – 30.06.2018 година;
  4. Предлог – Решение за давање согласност на Дополнување на Ценовник на услуги на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
  5. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ Куманово од 01.04.2018 – 30.06.2018 година;
  6. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Април – Јуни 2018 година;
  7. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2018 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
  8. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.04.2018 – 30.06.2018 година;
  9. Предлог – Решение за давање согласност на Исправка на техничка грешка во Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово;
  10. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
  11. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
  12. Годишен извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
  13. Годишна програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
  14. Годишен извештај за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
  15. Годишна програма за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
  16. Годишен извештај за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
  17. Годишна програма за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
  18. Годишен извештај за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
  19. Годишна програма за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
  20. Годишен извештај за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
  21. Годишна програма за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
  22. Годишен извештај за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2017/2018 година;
  23. Годишна програма за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2018/2019 година;
  24. Годишен извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2017/2018 година;
  25. Годишна програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2018/2019 година;
  26. Годишен извештај за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2017/2018 година;
  27. Годишна програма за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2018/2019 година;
  28. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2017/2018 година;
  29. Годишна програма за работа на ООУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2018/2019 година;
  30. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2018 година;
  31. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги и на јавен градски превоз за 2018 година;
  32. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година;
  33. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година;
  34. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедени средства за реализација на проектот за изградба на локален пат за село Биљановце (од населено место Вера Которка до пчински пат) Општина Куманово;
  35. Предлог – Одлука за приоритет на проектот за изградба на локален пат за село Биљановце (од населено место Вера Которка до пчински пат) Општина Куманово;
  36. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедени средства за реализација на проектот за уредување на излетничко место во рурална средина локалитет викан Студена Вода на КП 802/1  КО Доброшане Општина Куманово;
  37. Предлог – Одлука за приоритет на проектот за уредување на излетничко место во рурална средина локалитет викан Студена Вода на КП 802/1  КО Доброшане Општина Куманово;
  38. Предлог – Програма за изградба на спортска сала во ОСТУ „Наце Буѓони“;
  39. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2017 година;
  40. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
  41. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела г.п. 20 на КП 18050 за дел од У.Е. „Бајрам Шабани”, дел од Урбан блок 56, плански опфат на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ” Општина Куманово.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст