Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ЈАВНА ПОКАНА – СЕКТОР ЗА ДАНОЦИ И ТАКСИ ПРИ ОПШТИНА КУМАНОВО

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за даноците на имот („Сл. весник на
РМ“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 и
151/21) и член 3 став 1 точка 1 од Законот за комуналните такси („Сл. весник на РМ„
бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), Општината Куманово
објавува:

Ј А В Н А П О К А Н А

За поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022
година и поднесување на пријава за утврдување на комунална такса за фирма
(назив) на деловна просторија односно фирмарина за 2022 година.
Даночната пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година (образец
ДИ) поднесува даночен обврзник (правно и физичко лице) и тоа за:
1.Имотот што го стекнал или почнал да го користи во текот на 2021 година, а
за кој нема поднесено даночна пријава (нов даночен обврзник, дополнително
стекнат имот кој подлежи на оданочување и сл.)
2.Имотот кај кој настанала промена во сопственоста (отуѓување и сл.).
3.Имотот кај кој настанала промена во вредноста (доградба, надградба,
довршување, проширување и сл.)
4.Сите даночни обврзници (правни и физички лица) кои поседуваат имот што
се оданочува, а кои во период од 1994 до 2021 година не поднеле даночна пријава
за утврдување на данок на имот.
Даночна пријава се поднесува до Општината Куманово – Сектор за даноци и
такси на чие подрачје се наоѓа имотот најдоцна до 31 јануари 2022 година.
Напомена: Даночниот обврзник кој поднел даночна пријава за период од 1994
до 2021 година а кој нема промена во сопственоста или вредноста на имотот не
поднесува нова даночна пријава.
Даночните обрврзници кои нема да поднесат даночна пријава во
определените рокови по оваа ЈАВНА ПОКАНА, ќе се казнат со парична казна за
сторените прекршоци согласно Законот за даноците на имот.
Пријавата за утврдување на комунална такса за фирма (назив) на деловна
просторија односно фирмарина поднесуваат таксените обврзници (самостојни
вршители на дејност и правните лица) и тоа за:
1. Регистрирана фирма (назив) на деловна просторија односно деловна
единица за обавување на соодветна дејност кои досега немаат поднесено пријава
до надлежниот орган за утврдување на обврската по основ на комунална такса.
2. Таксените обврзници кои имаат поднесено пријава за утврдување на
обврската по основ на комунална такса за фирма (назив) на деловна просторија
односно деловна единица кај кои во досегашниот период постојат промени.

ОПШТИНА КУМАНОВО
Сектор за даноци и такси

 

Në bazë të nenit 29, paragrafi 1 të Ligjit për tatimin në pronë (“Gazeta zyrtare e
RM”, nr. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154 /15, 192/15, 23/16 dhe
151/21) dhe nenit 3, paragrafi 1, pika 1 të Ligjit për taksat komunale (“Gazeta zyrtare e
RM”, nr. 61/04, 64/05, 92/07, 123. /12, 154/15, 192/15 dhe 23/16), Komuna e Kumanovës
publikon:

F T E S Ë P U B L I K E

Për parashtrim të deklaratës tatimore për përcaktimin e tatimit në pronë për vitin
2022 dhe parashtrim të deklaratës për përcaktimin e tatimit komunal për kompani (emër)
të hapësirës afariste apo tatimin për firmë për vitin 2022.
Deklarata tatimore për përcaktimin e tatimit në pronë për vitin 2022 (formulari DI)
parashtrohet nga tatimpaguesi (person juridik dhe fizik) për:
1. Pronë që ka marrë ose ka filluar të përdorë gjatë vitit 2021, dhe për të cilën nuk
është dorëzuar deklaratë tatimore (tatimpagues i ri, pasuri e fituar shtesë që i nënshtrohet
tatimit etj.)
2. Pronë ku ka pasur ndryshim pronësie (tjetërsim etj.).
3. Pronë ku ka pasur ndryshim në vlerë (shtim, mbindërtim, përfundim, zgjerim, etj.)
4. Të gjithë tatimpaguesit (persona juridikë dhe fizikë) që posedojnë pronë të
tatueshme, të cilët në periudhën nga viti 1994 deri në vitin 2021 nuk kanë bërë deklaratë
tatimore për përcaktimin e tatimit në pronë.
Deklaratat tatimore dorëzohen në Komunën e Kumanovës – Sektori për tatim dhe
taksa në territorin e së cilës ndodhet prona, jo më vonë se më 31 janar 2022.
Shënim: Tatimpaguesi që ka bërë deklaratë tatimore për periudhën nga viti 1994
deri në vitin 2021 dhe që nuk ka ndryshuar pronësinë ose vlerën e pronës nuk bën
deklaratë të re tatimore.
Tatimpaguesit të cilët nuk do të bëjnë deklaratë tatimore brenda afateve të
përcaktuara sipas kësaj FTESE PUBLIKE, do të gjobiten për shkeljet e bëra në përputhje
me Ligjin për tatimin në pronë.
Kërkesa për caktimin e taksës komunale për firma (emrin) e objektit afarist,
përkatësisht tatimin mbi firmën e bëjnë tatimpaguesit (personat e vetëpunësuar dhe
juridikë) për:
1. Firmë të regjistruar (emri) i objektit afarist, përkatësisht njësisë afariste për
kryerjen e veprimtarisë përkatëse, e cila ende nuk ka paraqitur kërkesë në organin
kompetent për përcaktimin e detyrimit në bazë të tatimit komunal.
2. Tatimpaguesit që kanë paraqitur kërkesë për përcaktimin e detyrimit në bazë të
taksës komunale për firmë (emër) të objektit afarist ose njësie biznesi për të cilën ka
ndryshime deri tani.

KOMUNA E KUMANOVËS
Sektori për tatim dhe taksa

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст