Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

 

ОПШТИНА КУМАНОВО 

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ  СЛУЖБЕНИЦИ 

Врз основа на член 11 член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19,14/20, 215/21 и 99/22 ), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2015), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2018) Секретарот на Општина Куманово, објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

Се распишува интерен оглас за унапредување на 8 (осум)   административни службеници за следните работни места:

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник  за цивилна заштита и спасување и управување со кризни состојби

Назив на Одделение: Одделение за општи работи.

Назив на Сектор: Сектор за правни работи, имотно правни и општи работи.

Број на извршители: 1 (еден) извршител.

Посебни услови:
–  ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен -Одбрана;

– работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство во струката.

 Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски);

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

 • неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40;

– работно време: почеток на работно време од 07:30 до 08:30 часот и завршеток на истото од 15:30 до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа;

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 29.447,00 денари.

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник за  буџет и финансирање на општински буџетски корисници 

Назив на Одделение: Одделение за буџетска координација и буџетска контрола.

Назив на Сектор: Сектор за финансиски прашања.

Број на извршители: 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

–  ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – Економски науки или Организациони науки и управување (менаџмент);

– работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски);

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40;

– работно време: почеток на работно време од 07:30 до 08:30 часот и завршеток на истото од 15:30 до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа;

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 29.447,00 денари.

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник за социјална заштита

Назив на Одделение: Одделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита.

Назив на Сектор: Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

Број на извршители: 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

–  ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – Социјална работа и социјална политика;

– работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски);

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40;

– работно време: почеток на работно време од 07:30 до 08:30 часот и завршеток на истото од 15:30 до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа;

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 29.447,00 денари.

 1. Шифра: УПР 01 01 В02 000

Звање и назив на работното место: Виш соработник за подготовка на документација

Назив на Одделение: Одделение за спроведување на урбанистичка документација

Назив на Сектор: Сектор за урбанизам

Број на извршители: 1 (еден) извршител.

Посебни услови

– ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен-Јавна управа и администрација

– работно искуство, и тоа: најмалку две години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски);

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40;

– работно време: почеток на работно време од 07:30 до 08:30 часот и завршеток на истото од 15:30 до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа;

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 26.274,00 денари.

 1. Шифра: УПР 01 01 В02 000

Звање и назив на работното место: Виш соработник за изготвување на акти за внатрешна организација и систематизација на работните места и дисциплинска и материјална одговорност на вработените

Назив на Одделение: Одделение за управување со човечки ресурси

Број на извршители: 1 (еден) извршител.

Посебни услови

– ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- Правни науки

– работно искуство, и тоа: најмалку две години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски);

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40;

– работно време: почеток на работно време од 07:30 до 08:30 часот и завршеток на истото од 15:30 до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа;

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 26.274,00 денари.

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник за планирање на локален економски развој

Назив на Одделение: Одделение за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој (ЛЕР)

Назив на Сектор: Сектор за Меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој (ЛЕР) Број на извршители: 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

–  ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – Економски науки или  организациони науки и управување (менаџмент) или политички науки

– работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски);

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40;

– работно време: почеток на работно време од 07:30 до 08:30 часот и завршеток на истото од 15:30 до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа;

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 29.447,00 денари.

 1. Шифра: ИНС 01 01 В01 001

Звање и назив на работното место: Советник Инспектор-Овластен инспектор за патен сообраќај

Назив на Одделение: Одделение за инспекциски надзор во урбанистичко градежна и комунална дејност, животна средина и угостителско туристичка дејност

Назив на Сектор: Сектор за инспекциски надзор-Инспекторат

Број на извршители: 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

–  ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – Сообраќај и транспорт или правни науки

– работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски);

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40;

– работно време: почеток на работно време од 07:30 до 08:30 часот и завршеток на истото од 15:30 до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа;

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 29.447,00 денари.

 1. Шифра: УПР 01 01 В01 000

Звање и назив на работното место: Советник за спроведување на експропријација

Назив на Одделение: Одделение за правни работи и имотно правни работи

Назив на Сектор: Сектор за правни работи, имотно правни и општи работи.

Број на извршители: 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

–  ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – Правни науки

– работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски);

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-неделно работно време: од понеделник до петок;

– работни часови неделно: 40;

– работно време: почеток на работно време од 07:30 до 08:30 часот и завршеток на истото од 15:30 до 16:30 часот, со пауза од 11:00 часот до 11:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа;

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 29.447,00 денари.

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас  треба да ги исполнуваат следните

Општи услови:
–    да е државјанин на Република Македонија;
–    активно да го користи македонскиот јазик;
–    да е полнолетен;
–    да има општа здравствена способност за работното место и
–    со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Куманово, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Општина Куманово, при што административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови:

–      да е оценет со оцена „ А ” или „ Б “ при последното оценување на кое бил оценуван,

–      да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

–     да поминал најмалку две години на истото ниво и

–     да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересираните кандидати треба да поднесат пријава на службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси при општинската администрација на Општина Куманово [email protected]

Пополнетата пријава, како и доказите за податоците содржани во пријавата потребно е во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на интерниот оглас, во хартиена форма преку архивата на Општина Куманово, во писмена форма да ги достават до Одделението за управување со човечки ресурси.

Кон пријавата кандидатот може да приложи:

 • потврди за успешно реализирани обуки и/или
 • потврди за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран административен службеник)

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Напомена:  Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

                                                                                                              Секретар на Општина  Куманово           

                                                                                                             Александар Гелевски

 

                                                                                                                      

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст