Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесет и четврта седница на Советот на општина Куманово

На 10 мај 2023 година (среда) во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи дваесет и четвртата седница на Советот на општина Куманово по следниот

Дневен ред

 1. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план‘‘ – Куманово за период од 01.01.2023 – 31.03.2023 година;
 2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“- Куманово од 01.01.2023 – 31.03.2023 година;
 3. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период јануари – март 2023 година;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност за ангажирање на 7 (седум) извршители во ЈП „Пазаришта“ – Куманово преку Агенција за привремени вработувања;
 5. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2023 – 31.03.2023 година;
 6. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за давање во закуп на комунална опрема – шанк;
 7. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на североисточниот плански регион (СИПР) 2021 – 2026., за 2022 година;
 8. Извештај за работење на Центарот за развој на североисточниот плански регион за 2022 година со финансов извештај;
 9. Предлог – Измена и дополнување на Планот на Програми за развој на општина Куманово за 2023 година;
 10. Предлог – Одлука за измена на режим на сообраќај на улица „Страшко Симонов” и приклучни улици во општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука за давање на согласност и овластување на градоначалникот на општина Куманово за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка на општина Куманово;
 12. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за I квартал од 2023 година;
 13. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за извршување на буџетот на општина Куманово за 2023 година;
 14. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на општина Куманово за 2023 година;
 15. Предлог – Одлука за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст