Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесет и петта седница на Совет на Општина Куманово

На 06 јуни (вторник) 2023 година со почеток во 10 часот, во кружната сала на зградата на поранешни општествено – политички организации, ќе се одржи дваесет и петтата седница на Советот на Општина Куманово, со следен

Дневен ред

 

 1. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Март 2023 година;
 2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.2023 – 31.03.2023 година;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за изменување на Ценовникот за користење на услугите на ЈИОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
 5. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2022 година со финансов извештај;
 6. Предлог – Одлука за суспензија од примена на Детален урбанистички план за дел од Урбан блок 48 (дел 2) и за дел од У.Е. ,,Б. С. Гојчо“, дел од Урбан блок 44, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Перо Чичо“, ул. „Прва Петолетка“ и ул. „Миле Кипра“ – Општина Куманово, (2018-2023) со површина од 3.24ха, со технички број 18/18 од јули 2021, изработен од ДУПИ Планерис ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, донесен со Одлука бр. 09-9525/41 од 28.12.2021 година;
 7. Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за изработка на Детален урбанистички план за дел од Урбан блок 48 (дел 2) и за дел од У.Е. ,,Б. С. Гојчо“, дел од Урбан блок 44, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Перо Чичо“, ул. „Прва Петолетка“ и ул. „Миле Кипра“ – Општина Куманово;
 8. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2023 година;
 9. Стратегија за социјална инклузија на Ромите на Општина Куманово за периодот 2023 – 2030;
 10. Предлог – Програма за решавање на проблемот со бездомни кучиња на подрачјето на Општина Куманово за период 2023 – 2025 година;
 11. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за финансирање и Буџет на Советот на Општина Куманово;
 12. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за комунални дејности на Советот на Општина Куманово;
 13. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за локален економски развој на Советот на Општина Куманово;
 14. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанизам на Советот на Општина Куманово;
 15. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на Општина Куманово;
 16. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Куманово;
 17. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за месна самоуправа на Советот на Општина Куманово;
 18. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија на Советот на Општина Куманово;

Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на Советот на Општина Куманово.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст