Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ftesë publike për parashtrim të Fletëparaqitjes tatimore

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Në bazë të nenit 29, paragrafi 1 të Ligjit për tatimin në pronë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 dhe 23/16) dhe nenit 3, paragrafi 1, pika 1 të Ligjit për taksat komunale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 dhe 23/16), Komuna e Kumanovës shpall

FTESË PUBLIKE

për parashtrim të Fletëparaqitjes tatimore për verifikim të tatimit të pronës për vitin 2019 dhe parashtrim të fletëparaqitjes për verifikim të taksës komunale për firmë (emërtim) të hapësirës afariste gjegësisht njësisë afariste për vitin 2019.

Fletëparaqitje tatimore për verifikim të tatimit të pronës për vitin 2019 (Formulari DI) parashtron tatimpaguesi (personi juridik dhe personi fizik) për:

1. Pronën të cilën e ka fituar ose ka filluar të përdor gjatë vitit2018, dhe nuk ka parashtruar fletëparaqitje tatimore tatimore (taksapagues i ri, pronë e fituar shtesë që i nënshtrohet tatimimit, etj).
2. Pronën në të cilën ka ndodhur ndryshimi në pronësi (tjetërsimi, etj.).
3. Pronën në të cilën ka ndryshuar vlera (tejndërtim, riparim, shtim, zgjerim, etj.)
4. Të gjithë tatimpaguesit (personat juridikë dhe individë) që zotërojnë pasuri të tatueshme, të cilët nuk kanë parashtruar një fletëparaqitje tatimore për vlerësimin e tatimit në pronë në periudhën nga viti 1994 deri në vitin 2018.

Fletëparaqitja tatimore i parashtrohet Komunës së Kumanovës – Sektori për tatime dhe taksa në territorin e së cilës gjendet prona, më së voni deri më 31 janar 2019.

Shënim: Tatimpaguesi i cili ka paraqitur një deklaratë tatimore për periudhën nga viti 1994 deri në vitin 2018 dhe se nuk ka ndryshim në pronësi ose vlerën e pasurisë nuk do të paraqesin deklaratat tatimore.

Taksapaguesit të cilët nuk do të dorëzojnë një deklaratë tatimore brenda afatit të caktuar sipas kësaj FTESE PUBLIKE do të gjobiten për shkeljet e kryera sipas Ligjit për Tatimin në Pronë.

Kërkesa për përcaktimin e tarifës për kompaninë (emrin) e objektit të biznesit ose të njësisë së biznesit parashtrojnë taksapaguesit (ushtrues të pavarur të veprimtarisë dhe persona juridik) edhe atë për:

1. Firmë të regjistruar (emër) në objekt biznesi gjegësisht njësi biznesi për kryerjen e aktiviteteve adekuate të cilët deri tani nuk kanë parashtruar fletëparaqitje deri te organi kompetent për përcaktim të obligimit në bazë të taksës komunale.

2. Taksapaguesit të cilët kanë parashtruar fletëparaqitje për përcaktimin e detyrimit për taksës komunale për kompaninë (emrin) në hapësirën e biznesit, gjegjësisht njësinë e biznesit te të cilët në periudhën e deritanishme ka ndryshime.

Sektori për tatime dhe taksa
KOMUNA E KUMANOVËS

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст