Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ј А В Е Н П О В И К за прибирање предлог- проекти за организирање на културни манифестации во општина Куманово за 2024 година

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Врз основа на член 2 од Правилникот за утврдување на постапката за прибирање и разгледување на предлог – проекти за организирање на културни манифестации во општина Куманово за 2024 година, донесен од страна на градоначалникот на општина Куманово, бр.01-7779/1  од 10.10.2023 година, општина Куманово објавува

Ј А В Е Н   П О В И К

                за прибирање предлог- проекти за организирање на културни манифестации во општина Куманово за 2024 година

 

                Со цел унапредување и развој на културата во општина Куманово, како и успешна реализација на Програмата за културни манифестации за 2024 година, се повикуваат сите јавни установи, здруженија, фондации и други правни лица кои имаат цели, задачи или регистрирана дејност од областа на културата или социјално-хуманитарна дејност, да пројават интерес на овој Јавен повик, исполнувајќи ги следниве услови:

 1. Критериуми

Како подносители на  предлог-проекти за организирање на културни манифестации во општина Куманово за 2024 година можат да се јават: јавни установи, здруженија, фондации и други правни лица кои имаат цели, задачи или регистрирана дејност од областа на културата или социјално-хуманитарна дејност, а кои ги исполнуваат следните критериуми:

 • да се регистрирани како јавна установа, здружение на граѓани, фондација и други правни лица кои имаат цели, задачи или регистрирана дејност од областа на културата или социјално-хуманитарна дејност, согласно законот и истите да се со седиште на територија на општина Куманово како матична општина;
 • да придонесуваат за збогатување на културниот живот во Општината;
 • да придонесуваат за зачувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Куманово;
 • да го поттикнуваат и афирмираат локалното творештво на локалните уметници;
 • да се грижат за унапредување на соживотот меѓу заедниците;
 • да обезбедат континуитет на традиционалните културно- уметнички манифестации кои се од локален карактер;
 1. Потребна документација

Подносителите на Барања потребно е да достават:

 • Барање со основни информации за подносителот (име на организацијата, адреса, телефонски број, е- маил адреса, лице за контакт);
 • трансакциска сметка на здружението;
 • краток опис на организацијата, предлог-проект за конкретна манифестација, опис на активностите кои ќе се преземат и придонесот од наведената манифестација;
 • потребен буџет како и опис на потребите од буџетот;
 • доказ за регистрација за вршење на дејност со седиште на територија на општина Куманово (тековна состојба од Централен регистар).

Еден подносител може да достави еден или повеќе предлог-проекти.

Секој предлог-проект потребно е да биде доставен со посебно Барање и посебен архивски број.

 1. Рок и начин на доставување на Барањата

Јавниот повик ќе биде објавен на официјалната веб страна на општина Куманово www.kumanovo.gov.mk  и ќе трае 30 дена од денот на објавувањето.

Барањата со целокупната документација се доставуваат во писмена форма до општинската архива со назнака „До општина Куманово, Одделение за култура и спорт, за Јавен повик од областа на културата“.

Барањата кои ги исполнуваат условите, а кои ќе бидат од најголем интерес за развој и унапредување на културата во градот, ќе бидат дел од Програмата за културни манифестации за 2024 година.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст