Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KONKURS INTERN NUMËR 04/2023 PËR AVANCIM TË NËPUNËSVE ADMINISTRATIV 

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

KONKURS I BRENDSHËM PËR AVANCIM TË NËPUNËSVE ADMINISTRATIV

 

Në bazë të nenit 11, nenit 30, paragrafit 1, paragrafit 2, paragrafit 3 dhe paragrafit 5, nenit 48 dhe nenit 49 të Ligjit për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 27/14, 199/14. , 48/15, 154 /15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/19, 14/20 , 215/21 dhe 99/22 ), rregulloren për formën dhe përmbajtjen e konkursit intern, mënyrën e paraqitjes së kërkesës për avancim, mënyrën e kryerjes së përzgjedhjes administrative dhe intervistës, si dhe mënyrën e dhënies së tyre dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e përzgjedhjes, varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën është publikuar konkursi intern (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 11/2015), Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e konkursit intern, mënyrën e paraqitjes së aplikimit për avancim, mënyrën e zbatimit të përzgjedhjes administrative dhe intervistës, si dhe mënyrën e pikëzimit të tyre dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e përzgjedhjes, në varësi të kategorisë së punës për të cilën është publikuar konkursi intern (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 35/2018) Sekretari i Komunës Kumanovë, shpall

KONKURS INTERN NUMËR 04/2023

PËR AVANCIM TË NËPUNËSVE ADMINISTRATIV 

Konkursi intern po bëhet për avancimin e 1 (një) nëpunësI administrativ për pozitën e mëposhtme:

  1. Shifra: ADM 01 01 В01 000

Titulli dhe emërtimi i vendit të punës : Këshilltar për planifikimin e zhvillimit ekonomik lokal

Emri i Njësisë: Njësia për Planifikim Strategjik, Politikëbërje, Monitorim dhe Zhvillim Ekonomik Lokal (ZHEL)

Emri i Sektorit: Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim Evropian, Planifikim Strategjik, Politikëbërje, Monitorim dhe Zhvillim Ekonomik Lokal (ZHEL)

Numri i realizuesve: 1 (një) realizues.

 

Kushtet e posaçme:

– Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredite sipas ECTS ose shkallës së përfunduar VII/1 – Shkenca Sociale

 

– përvojën e punës, edhe atë: –   për nivelin B1 të paktën tre vjet përvojë pune në profesion,

 

Kompetencat e veçanta të punës :

– njohuri aktive e njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht);

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

Orari i punës:

-Orari javor i punës: nga e hëna në të premte;

– orë pune në javë: 40;

– Orari i punës: fillimi i orarit të punës nga ora 07:30 deri në 08:30 dhe përfundimi i të njëjtit nga ora 15:30 deri në 16:30, me pushim nga ora 11:00 deri në 11:30, me kohëzgjatje totale dita e punës nga tetë orë;

Shuma neto monetare e shumës së pjesës së pagës për shkallën e arsimimit dhe pjesës së pagës për nivelin: 34.665 denarë.

 

 

Kandidati që aplikon për konkursin intern duhet t’i plotësojë këto

Kushte të përgjithshme:
– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë

– të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase

– të jetë i moshës madhore;
– të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
– të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Nëpunësi administrativ i punësuar në Komunën e Kumanovës, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e pozitës të përcaktuara për nivelin e duhur me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Komunën e Kumanovës, mund të aplikojë për punë, kurse nëpunësi administrativ duhet t’i plotësojë edhe këto kushte:

– të ketë marrë notën “A” ose “B” gjatë notimit të fundit në të cilin është notuar,

– të jetë në një pozicion në një nivel menjëherë më të ulët ose të jetë në pozicion brenda të njëjtës kategori me pozicionin për të cilin është publikuar konkursi intern,

– të ketë kaluar të paktën dy vjet në të njëjtin nivel dhe

– se nuk i është shqiptuar asnjë masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të konkursit intern.

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë aplikacion në adresën zyrtare të emailit të Njësisë për menaxhim me resurse njerëzore në administratën komunale të Komunës së Kumanovës [email protected]

 

Aplikacioni i plotësuar, si dhe dëshmia e të dhënave që përmban aplikacioni, duhet të dorëzohen me shkrim në Njësinë për menaxhim me resurse njerëzore brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të konkursit intern, në formë letre përmes arkivit të Komunës së Kumanovës.

 

Kandidati aplikacionit mund t’i bashkëngjisë:

  • certifikata për trajnime të kryera me sukses dhe/ose
  • certifikatat e mentorimit të suksesshëm (si mentor ose zyrtar administrativ i mentoruar)

Në aplikim, kandidatët janë të detyruar me përgjegjësi materiale dhe penale të konfirmojnë se të dhënat në aplikacion janë të sakta, dhe provat e paraqitura janë të besueshme me origjinalin.

 

Vërejtje: Kandidati që ka futur të dhëna të rreme në aplikim ose që konstatohet se ka futur të dhëna të rreme do të skualifikohet nga procedura e mëtutjeshme sipas këtij konkursi.

 

 

 

                 

                                                                Sekretari i Komunës së Kumanovës           

                                                                           Aleksandar Gelevski

 

                                                                                                                

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст