Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 14 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Të premten, më 31 Gusht 2018, në sallën qarkore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, do të mbahet mbledhja e 14 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës. Të njëjtën mund ta ndiqni drejtpërdrejtë në Televizionin TB Plus.

Rend dite

 • Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e trembëdhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 1. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim statutit të Ndërmarrjes Publike për Plane Hapësinor dhe urbanistik “KUMANOVA – PLAN” Kumanovë;
 2. Raport për punën financiare të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për periudhën 01.01.2018 – 31.03.2018;
 3. Raport për punën financiare të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për periudhën 01.04.2018 – 30.06.2018;
 4. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Plotësimit të Listës së çmimeve të shërbimeve të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 5. Raport tremujor për punën financiare të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë prej 01.04.2018 – 30.06.2018;
 6. Raport për punën afariste financiare të NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë për periudhën Prill – Qershor 2018;
 7. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim ndryshimit dhe plotësimit të Planit vjetor të punësimit gjatë vitit 2018 të NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë;
 8. Raport tremujor për punën financiare të NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë prej 01.04.2018 – 30.06.2018;
 9. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Përmirësimit të gabimit teknik në Vendimin Statutar për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit Publik Komunal për Fëmijë – Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë;
 10. Raport vjetor për punën e SHMK Gjimnazi “Sami Frashëri” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 11. Program vjetor për punën e SHMK Gjimnazi “Sami Frashëri” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 12. Raport vjetor për punën e SHMKT “Nace Bugjoni” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 13. Program vjetor për punën e SHMKT “Nace Bugjoni” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 14. Raport vjetor për punën e SHMK “Pero Nakov” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 15. Program vjetor për punën e SHMK “Pero Nakov” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 16. Raport vjetor për punën e SHFK “Bajram Shabani” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 17. Program vjetor për punën e SHFK “Bajram Shabani” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 18. Raport vjetor për punën e SHFK “Naim Frashëri” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 19. Program vjetor për punën e SHFK “Naim Frashëri” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 20. Raport vjetor për punën e SHFK “Toli Zordumis” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 21. Program vjetor për punën e SHFK “Toli Zordumis” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 22. Raport vjetor për punën e SHFK “Jeronim De Rada” – f. Çerkez gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 23. Program vjetor për punën e SHFK “Jeronim De Rada” – f. Çerkez gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 24. Raport vjetor për punën e SHFK “Kirili dhe Metodi” – f. Rramali gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 25. Program vjetor për punën e SHFK “Kirili dhe Metodi” – f. Rramali gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 26. Raport vjetor për punën e SHFK “Kongresi i Manastirit” – f. Llopat gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 27. Program vjetor për punën e SHFK “Kongresi i Manastirit” – f. Llopat gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 28. Raport vjetor për punën e SHFK “Braqa Ribar” – f. Tabanoc gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 29. Program vjetor për punën e SHFK “Braqa Ribar” – f. Tabanoc gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 30. Çerek raport për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kumanovës, për çerekun e II – të të vitit 2018;
 31. Propozim – Vendim për plotësim të Vendimit për zbatim të masave për subvencionim të harxhimeve të shërbimeve komunale dhe transportit publik gjatë vitit 2018;
 32. Propozim – Ndryshimi dhe plotësimi i Planit të programeve për zhvillim të Komunës së Kumanovës gjatë vitit 2018;
 33. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullimin e truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës së qytetit të Kumanovës për vitin 2018;
 34. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim dedikimit të investimit dhe sigurimit të fondeve për realizim të projektit për ndërtim të rrugës lokale për f. Bilanovcë (nga vendbanimi Vera Kotorka deri te rruga e Pçinjës) Komuna e Kumanovës;
 35. Propozim – Vendim për prioritet të projektit për ndërtim të rrugës lokale për f. Bilanovcë (nga vendbanimi Vera Kotorka deri te rruga e Pçinjës) Komuna e Kumanovës;
 36. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim dedikimit të investimit dhe sigurimit të fondeve për realizim të projektit për rregullim të zonës për piknik në mjedis rural, lokaliteti i quajtur Studena Voda (Uji i Ftohtë) në PK 802/1  KK Dobroshan Komuna e Kumanovës;
 37. Propozim – Vendim për prioritet të projektit për rregullim të zonës për piknik në mjedis rural, lokaliteti i quajtur Studena Voda (Uji i Ftohtë) në PK 802/1  KK Dobroshan Komuna e Kumanovës;
 38. Propozim – Program për ndërtim të sallës së sportit në SHMKT “Nace Bugjoni”;
 39. Raport për realizimin e Programit për punë në sferën e posedimit të truallit ndërtimor, pronë e Republikës së Maqedonisë, në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2017;
 40. Propozim – Program për punë në sferën e posedimit të truallit ndërtimor, pronë e Republikës së Maqedonisë, në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 41. Propozim – Vendim për miratim të Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik gërnjë parcelë, p. n. 20 në PK 18050 për pjesë të NJU “Bajram Shabani”, pjesë e Bllokut urban 56, përfshirja planifikuese e rr. “Gjuro Gjakoviq” Komuna e Kumanovës.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст