Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 20 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 26 dhjetor 2018 (e mërkurë), në sallën qarkore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, mbehet mbledhja e njëzetë e Këshillit të Komunsë sëKumanovës

Rendi i ditës

 

 1. Programi për punën e NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për vitin 2019;
 2. Programi për mirëmbajtje e pastërtisë publike në sipërfaqet publike të trafikut në Kumanovë për vitin 2019;
 3. Programi për rregullim dhe mirëmbajtje të gjelbërimit të qytetit në Kumanovë për vitin 2019;
 4. Programi për punën e NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për vitin 2019;
 5. Programi për shfrytëzim, mirëmbajtje, riparim dhe ndërtim të ndriçimit publik në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 6. Programi për shfrytëzim preferencial të shërbimeve të parkimit në vend parkimet publike dhe sipërfaqet publike të parapara për parkim me të cilët ekonomizon NP “Kumanova – parking” – Kumanovë nga persona me nevoja të posaçme për vitin 2019;
 7. Programi për punë për vitin 2019 i NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
 8. Propozim – Programi për subvencionim të ngjarjeve, aktiviteteve jashtë mësimore dhe sportive në not në Pishinën e Mbyllur – Kumanovë për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 9. Propozim – Vendimi për të dhënë pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 24 nxënës dhe paraleleve të kombinuara në shkollat fillore komunale gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 10. Propozim – Vendimi për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për të dhënë pëlqim për formim të paraleleve në vitin e parë me më pak se 25 nxënës në shkollat e mesme komunale në Komunën e Kumanovës gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 11. Propozim – Vendimi për formimi të Këshillit komunal për parandalim të delikuencës minore në Komunën e Kumanovës;
 12. Programi vjetor për vitin 2019 i Fondacionit për Kulturë dhe Sport “Kumanova” – Kumanovë;
 13. Propozim – Programi i manifestimeve kulturore në Komunën e Kumanovës për vitin 2019;
 14. Propozim – Rregullorja për mënyrën e shpërndarjes së mjeteve dhe realizimin e Programit për zhvillim të sportit dhe aktiviteteve rekreative të qytetarëve të Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 15. Propozim – Programi për zhvillim të sportit dhe aktiviteteve rekreative të qytetarëve të Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 16. Propozim – Vendimi për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për fillim të procedurës për nënshkrim të marrëveshjes për vendosje të partneritetit publiko – privat për modernizim dhe mirëmbajtje të sistemit të ndriçimit publik në Komunën e Kumanovës;
 17. Propozim – Programi për zbatim të masave të përgjithshme për mbrojtje të popullatës nga sëmundjet ngjitëse gjatë vitit 2019;
 18. Propozim – Vendimi për zbatim të masave për subvencionim të harxhimeve për shërbimet komunale dhe transportit publik të qytetit për vitin 2019;
 19. Propozim – Vendimi për verifikim të së drejtës së shfrytëzimit dhe kritereve të shpërndarjes së mjeteve si ndihmë e njëhershme në të holla dhe ndihmë në naturë gjatë vitin 2019;
 20. Propozim – Programi për ndihmë dhe përkrahje të prindërve vetë ushqyes që jetojnë në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 21. Propozim – Programi i aktiviteteve në sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës në Komunën e Kumanovës për vitin 2019;
 22. Propozim – Programi për subvencionim të qytetarëve për kyçje në rrjetin e gazit në territorin e Kumanovës për vitin 2019;
 23. Propozim – Vendimi për çregjistrim të kërkesave në bazë të taksave komunale për firmë gjegjësisht emërtim të hapësirës afariste (deri në vitin 2010) dhe tatimit të pronës për personat fizik dhe juridik (deri në vitin 2008);
 24. Propozim – Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 25. Propozim – Vendimi për realizim të Buxhetit të Komunë së Kumanovës për vitin 2019;
 26. Propozim – Vendimi për përcaktim të vlerës së poenit për rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2019;
 27. Propozim – Vendimi për verifikim të vlerës maksimale të arkës për pagesë të gatshme nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 28. Propozim – Vendimi për verifikim të vlerës së poenit për rrogat e nëpunësve publik në IKP Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë për vitin 2019;
 29. Propozim – Vendimi për verifikim të vlerës së poenit për rrogat e nëpunësve publik në IKP Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë për vitin 2019;
 30. Propozim – Vendimi për abrogim të Vendimit për dhënie në shfrytëzim, menaxhim dhe mirëmbajtje të hapësirës afariste – pronë e Komunës së Kumanovës, nr. 07-10443/15 nga 05 nëntori i vitit 2009;
 31. Propozim – Vendimi për të dhënë pëlqim për sigurim të mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2019 për angazhim të 9 (nëntë) punëtorëve përmes agjencisë për punësime të përkohshme për nevojat e administratës komunale të Komunës së Kumanovës;
 32. Propozim – Vendimi për marrjen e mandatit të anëtarit të Këshillit të Komunës së Kumanovës.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст