Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 38 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

11 Shkurt 2020 (e martë), në sallën rrethore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00 do të mbahet mbledhja e 38 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

Rendi i ditës 

 • Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e 35 – të dhe 36 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës
  1. Raport vjetor i Njësitit Territorial kundër Zjarrit Kumanovë për vitin 2019;
  2. Program i punës i NJTKZ Kumanovë në vitin 2020;
  3. Program për ndryshimin e Programit për ruajtjen e pastërtisë publike në sipërfaqet e qarkullimit publik në Kumanovë për vitin 2020;
  4. Program për ndryshimin e Programit për rregullimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit të qytetit në Kumanovë për vitin 2020;
  5. Raport Tremujor për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për tremujorin e IV të vitit 2019;
  6. Raport për realizimin e Programit për rregullimin e truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të Infrastrukturës Komunale të qytetit të Kumanovës dhe Programit për ndërtimin, rindërtimi, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve dhe rrugëve lokale në Komunën e Kumanovës për periudhën nga 1 janari 2019 deri më 31 dhjetor 2019;
  7. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit dhe autorizimit për shlyerje, gjejësisht ridedikim të fondeve nga llogaria e buxhetit të Komunës së Kumanovës;
  8. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit dhe autorizimit për nënshkrimin e Marrëveshjes së Grantit/eve;
  9. Raporti për mjetet e fituara dhe të shpërndara në vitin 2019 nga SHMKT “Nace Bugjoni” Kumanovë;
  10. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “11 Tetori” – Kumanovë;
  11. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “Bajram Shabani” – Kumanovë;
  12. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “Naim Frashëri” – Kumanovë;
  13. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “Toli Zordum” – Kumanovë;
  14. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “Magdalena Antova” – Kumanovë;
  15. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “Jeronim De Rada” f. Çerkez – Kumanovë;
  16. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “Kongresi i Manastirit” f. Llopat – Kumanovë;
  17. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “Kirili dhe Metodi” f. Rramali – Kumanovë;
  18. Propozim-Aktvendim për të dhënë mendim mbi Statutin e SHFK “Braqa Ribar” f. Tabanoc – Kumanovë;
  19. Propozim – Vendim për verifikimin e vlerës së poenit për llogaritjen e pagave të nëpunësve publikë në IPK Shtëpia e Pleqve “Zafir Sajto” – Kumanovë për vitin 2020;
  20. Propozim – Vendim për verifikimin e vlerës së poenit për llogaritjen e pagave të ofruesve të shërbimeve publike dhe drejtorit të IPK Shtëpia e Pleqve “Zafir Sajto” – Kumanovë për vitin 2020;
  21. Propozim – Vendim për verifikimin e vlerës së poenit për llogaritjen e pagave të nëpunësve publikë në IPK Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë për vitin 2020;
  22. Propozim – Vendim për verifikim të vlerës së poenit për llogaritjen e pagave të ofruesve të shërbimeve publike dhe drejtorit të IPK Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë për vitin 2020;
  23. Propozim – Vendim për verifikimin e vlerës së poenit për llogaritjen e pagave të nëpunësve publikë në IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë për vitin 2020;
  24. Propozim – Vendim për dhënien në përdorim të përhershëm të sendeve të luajtshme – pronë e Komunës së Kumanovës NP “Pastrimi dhe Gjelbërimi” – Kumanovë;
  25. Propozim – Vendim për dhënien në përdorim të përhershëm të sendit të luajtshëm – pronë e Komunës së Kumanovës NP “Ujësjellësi” – Kumanovë;
  26. Propozim – Vendim për dhënien në përdorim të përhershëm të sendit të luajtshëm – pronë e Komunës së Kumanovës NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
  27. Propozim – Vendim për dhënien në përdorim të përkohshëm të sendit të luajtshëm – pronë e Komunës së Kumanovës Qendrës Ndër-Komunale për Punë Sociale – Kumanovë;
  28. Propozim – Vendim për dhënien në përdorim të përhershëm të sendeve të luajtshme – pronë e Komunës së Kumanovës NP “Pastrimi dhe Gjelbërimi” – Kumanovë.

 

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст