Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 52- të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 17 shkurt 2021 (e mërkurë), në sallën e madhe të organizatave të më hershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00 , do të mbahet mbledhja e 52 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Rend dite

 • Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e pesëdhjetë e një e Këshillit të Komunës së Kumanovës
 1. Raport vjetor i Njësisë Territoriale të Zjarrfikësve – Kumanovë për vitin 2020;
 2. Program i punës i NJTKZ Kumanovë në vitin 2021;
 3. Raport mbi fondet e fituara dhe të shpërndara në vitin 2020 nga SHMKT “Nace Bugjoni” Kumanovë;
 4. Raport tremujor për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për tremujorin e IV të vitit 2020;
 5. Raport për realizimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës dhe Programin për ndërtimin, rindërtimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve dhe udhëve lokale në Komunën e Kumanovës për periudhën nga 1 janari 2020 deri më 31 dhjetor 2020;
 6. Informacion mbi të ardhurat e realizuara në bazë të tatimeve dhe taksave për vitet 2019 dhe 2020;
 7. Propozim – Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për zbatimin e masave për subvencionimin e harxhimeve të shërbimeve komunale për vitin 2021;
 8. Propozim – Vendim për ndryshimin e Vendimit për sigurimin e ndihmës për strehim material dhe banimi për personat e pasiguruar, përfitues të ndihmës minimale të garantuar (NMG) përmes subvencionimit të harxhimeve të shërbimeve komunale për vitin 2021;
 9. Propozim – Program për plotësimin e Programit për mbrojtje sociale të Komunës së Kumanovës për vitin 2021;
 10. Propozim – Vendim për mënyrën e përdorimit të fushës së tenisit “23 Tetori” Kumanovë dhe përcaktimin e çmimit të biletave për vitin 2021;
 11. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për Ndryshimin e Planit Vjetor të Punësimit në Komunën e Kumanovës për vitin 2021;
 12. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendeve të luajtshme (pajisje elektronike – tableta) – pronë e Komunës së Kumanovës, SHFK “Kristijan Karposh” Kumanovë;
 13. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendeve të luajtshme (pajisje elektronike – laptopë) – pronë e Komunës së Kumanovës shkollave fillore dhe të mesme komunale;
 14. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 312, KK Kleçovcë – Komuna e Kumanovës;
 15. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3542/1, v.q. Malla Buzina, KK Tabanoc – Komuna e Kumanovës;
 16. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 392/8, q. Çunkovica, KK Bilanovcë – jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;
 17. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2737/1, q. Fshati, KK Vincë – Komuna e Kumanovës;
 18. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 94, q. DUP, KK Studena Bara – Komuna e Kumanovës;
 19. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3160/2, v.q. Staro Sello, KK Gradishtë – Komuna e Kumanovës;
 20. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 792, v.q. Vërtaça, KK Dovezencë – Komuna e Kumanovës;
 21. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 432/1, q. Novine, KK Bilanoc – jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;
 22. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 4192/4, q. Barski Kamen, KK Rramanli – jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;
 23. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 11840/3 dhe PK 11926, v.q. Ajduçka Çeshma, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 24. Pyetja të këshilltarëve.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст