Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e gjashtë e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 27 shkurt  2018 (e martë), në sallën e rrumbullakët të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim në ora 10:00 .

REND DITE

 • Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e tretë, e katërt dhe e pestë e Këshillit të Komunës së Kumanovës
 1. Programi për punën e Institucionit Publik Komunal – Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë gjatë vitit 2018;
 2. Propozim – Aktvendimi për t’i dhënë pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit Publik Komunal – Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë;
 3. Propozim – Aktvendimi për t’i dhënë pëlqim Rregullores për mënyrën e arritjes dhe shpërndarjes së mjeteve në SHMK Gjimnazi “Goce Dellçev” – Kumanovë;
 4. Raport për arritjen dhe shpërndarjen e mjeteve gjatë vitit 2017 nga SHMKT “Nace Bugjoni” – Kumanovë;
 5. Çerek raporti për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për çerekun e IV të vitit 2017;
 6. Propozim – Vendimi për ndryshim dhe plotësim të vendimit për realizim të Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 7. Propozim – Programi për zhvillim ekonomik lokal në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 8. Plani aksionar për integrim ndëretnik në arsim për periudhën 2018 – 2021 për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Kumanovës;
 9. Informacion për gjendjen me procesin e decentralizimit të Institucionit Publik – Konvikti Komunal i Nxënësve “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë;
 10. Informacion për aktivitetet e realizuara në sferën e mbrojtjes sociale, mbrojtjes së fëmijëve dhe mbrojtjes shëndetësore gjatë vitit 2017 në Komunën e Kumanovës;
 11. Propozim – Programi për ndihmë dhe mbështetje të prindërve vetë ushqyes që jetojnë në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 12. Propozim – Vendimi për miratim të projekteve për furnizim me ujë dhe mënjanim të ujërave të zeza në Komunën e Kumanovës;
 13. Propozim – Deklarata se Komuna e Kumanovës i plotëson kushtet për të aplikuar për përfitim të mjeteve financiare sipas Vendimit për shpërndarje të mjeteve në përputhje me Marrëveshjen për hua për Projektin “Furnizimi me ujë dhe mënjanimi i ujërave të zeza”;
 14. Propozim – Vendimi për të dhënë pëlqim dhe autorizim për nënshkrim të Kontratës/ve për grant;
 15. Propozim – Vendimi për të dhënë pëlqim dhe autorizim për shlyerje, gjegjësisht ri dedikim të mjeteve nga llogaria e buxhetit të Komunës së Kumanovës;
 16. Raport për realizimin e Programit për rregullim të truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës dhe Programit për ndërtim, riparim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale dhe regjionale në Komunën e Kumanovës për periudhën prej 1 janari 2017 deri më 31 dhjetor 2017;
 17. Propozim – Vendimi për plotësim të Vendimit për rregullim të linjave të transportit të udhëtarëve në territorin e Komunës së Kumanovës;
 18. Propozim – Vendimi për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në Komunën e Kumanovës;
 19. Propozim – Vendimi për miratim të Planit Detal Urbanistik për pjesë të NJU “Goce Dellçev”, pjesë e Bllokut urban 29, përfshirja planifikuese ndërmjet rr. “Strasho Pinxhur”, “Vidoe Smilevski – bato” dhe “2001” – Komuna e Kumanovës;
 20. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për  PK 1903, v. q. Vërtaça, KK Kleçovcë – Komuna e Kumanovës;
 21. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për  PK 21/3 dhe PK 21/11, v. q. Kumilji Bair, KK Bilanovcë – Komuna e Kumanovës;
 22. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për  PK 452/2, v. q. Lumi, KK Dobërshan – Komuna e Kumanovës;
 23. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për  PK 1827/1, v. q. Guri i kadiut, KK Belakovcë – Komuna e Kumanovës;
 24. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për  PK 99/1, fshati Bërzak, KK Bërzak – Komuna e Kumanovës;
 25. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për  përputhje të dedikimit të truallit të paraparë me PGJU në fuqi – B (njësi të mëdha tregtare) në A1 – shtëpizim në shtëpi banimi, për pjesë të NJU “11 Nëntori”, pjesë e BU 65 – b, për PK 14453, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 26. Propozim – Konkluzioni për përmirësim të gabimit teknik në p. N. 3 në PK 25315 në Planin Detal Urbanistik për pjesë të NJU “Bajram Shabani”, pjesë e Bllokut urban 58 – b, Përfshirja planifikuese ndërmjet rr. “Potok Serava”, “2001”, “Franc Rozman”, “Aradhat e Karadakut” dhe rr. “300” – Komuna e Kumanovës, të miratuar me Vendim të Këshillit nr. 07-5856/12 nga 12.05.2011;
 27. Propozim – Vendimi për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për organizimin, sferë veprimin dhe mënyrën e realizimit të detyrave të administratës Komunale të Komunës së Kumanovës;
 28. Propozim – Vendimi për formim të Komisionit për marrëdhënie ndërmjet bashkësive të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 29. Propozim – Aktvendimi për emërim të përfaqësuesve nga Komuna e Kumanovës për anëtarë të Këshillit të shkollës në SHMK “Pero Nakov” – Kumanovë;
 30. Propozim – Aktvendimi për emërim të përfaqësuesve nga Komuna e Kumanovës për anëtarë të Këshillit të shkollës në SHMKT “Nace Bugjoni” – Kumanovë;
 31. Propozim – Aktvendimi për emërim të përfaqësuesve nga Komuna e Kumanovës për anëtarë të Këshillit të shkollës në SHMKP “Kiro Burnaz” – Kumanovë;
 32. Propozim – Aktvendimi për emërim të përfaqësuesve nga Komuna e Kumanovës për anëtarë të Këshillit të shkollës në Shkollën Fillore “Bajram Shabani” – Kumanovë;
 33. Propozim – Aktvendimi për emërim të përfaqësuesve nga Komuna e Kumanovës për anëtarë të Këshillit të shkollës në Shkollën Fillore “Naim Frashëri” – Kumanovë;
 34. Propozim – Aktvendimi për emërim të përfaqësuesve nga Komuna e Kumanovës për anëtarë të Këshillit të shkollës në Shkollën Fillore “Jeronim De Rada” – f. Çerkez;
 35. Propozim – Vendimi për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Bordit të Fondacionit për Kulturë dhe Sport “Kumanova“ – Kumanovë;
 36. Propozim – Aktvendimi për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes Publike “Tregu” Kumanovë – përfaqësues i Komunës së Staro Nagoriçanit.

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст