Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 07 nëntor 2018 (e mërkurë), në sallën e rrumbullakët të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim në ora 10:00, do të mbahet mbledhja e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës, me këtë rend dite:

 

Rend dite

 • Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e katërmbëdhjetë, pesëmbëdhjetë dhe gjashtëmbëdhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës.
 1. Propozim – Vendim për shpallje “Qytetar Nderi të Komunës së Kumanovës”;
 2. Raport për punën afariste financiare të NP “Pastrimi dhe Gjelbërimi” – Kumanovë për periudhën Korrik – Shtator 2018;
 3. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktim të çmimeve të shërbimeve shtesë që i kryen NJP Pastrimi pranë NP “Pastrimi dhe Gjelbërimi” – Kumanovë;
 4. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktim të çmimit të biletave për shfrytëzim të pishinës së mbyllur të qytetit në Kumanovë;
 5. Raport tremujor për punën afariste financiare të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë prej 01.07.2018 – 30.09.2018;
 6. Raport për punën financiare të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për periudhën 01.07.2018 – 30.09.2018;
 7. Program për ndryshim të Programit për punën e NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për vitin 2018;
 8. Program për ndryshim të Programit shfrytëzim, mirëmbajtje, riparim dhe ndërtim të ndriçimit publik në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 9. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për verifikim të sendeve të paluajtshme që do të jenë lëndë e ankandit publik për t’i dhënë me qira;
 10. Raporti financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën Korrik – Shtator 2018;
 11. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Listës së Çmimeve të shërbimeve të NP “Tregu” – Kumanovë;
 12. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim tekstit të përmirësuar të Listës së Çmimeve të shërbimeve të NP “Tregu” – Kumanovë;
 13. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit të NP “Tregu” – Kumanovë për verifikim të sendeve të paluajtshme që do të jenë lëndë e ankandit publik për t’i dhënë me qira;
 14.  Raporti vjetor për punën e Institucionit Publik Komunal – Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 15. Programi vjetor për punën e Institucionit Publik Komunal – Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 16. Propozim – Program për ndryshim të Programit për zhvillim të sportit dhe aktiviteteve rekreative të qytetarëve ë Kumanovës gjatë vitit 2018;
 17. Informacion për regjistrim të nxënësve në vitin e I – rë dhe gjendja aktuale në shkollat e mesme dhe IP – KKN “Profesor Mijallkoviq” në Komunën e Kumanovës gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 18. Informacion për regjistrim të të obliguarve shkollor në klasë të parë në shkollat fillore komunale dhe gjendja aktuale në arsimin fillor në Komunën e Kumanovës gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 19. Propozim – Vendim për të dhënë pëlqim për formimin e paraleleve në vitin e parë me nën 25 nxënës në shkollat e mesme komunale të Komunës së Kumanovës gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 20. Propozim – Vendim për verifikim të kritereve për shpërndarjen e bllok – dotacioneve për arsimin fillor gjatë vitit 2019;
 21. Propozim – Vendim për verifikim të kritereve për shpërndarjen e bllok – dotacioneve për arsimin e mesëm gjatë vitit 2019;
 22.  Propozim – Ndryshimi dhe plotësimi i Planit të Programeve për zhvillim në Komunën e Kumanovës, gjatë vitit 2018;
 23. Propozim – Programi për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullim të truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës gjatë vitit 2018;
 24. Propozim – Vendim për qëllim për realizim të projektit përmes huamarrjes në projektin e dytë – MSIP Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale të financuara me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore;
 25. Propozim – Programi për ndryshim dhe plotësim të Programit për planifikim urban në territorin e Komunës së Kumanovës gjatë vitit 2018;
 26. Propozim – Ndryshimet dhe plotësimet e Buxhetit të Komunës së Kumanovës gjatë vitit 2018;
 27. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për vendosjen e pajisjeve urbane dhe kushtet, mënyrën dhe procedurën e dhënies së lejes për vendosje të pajisjeve urbane në territorin e Komunës së Kumanovës;
 28. Propozim – Vendim për verifikim të standardeve për vendosje të objekteve të përkohshëm dhe pajisjeve urbane në territorin e Komunës së Kumanovës;
 29. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 188/2, v.q Glladnica, KK Jaçincë – Komuna e Kumanovës;
 30. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1662/1, v.q Kosmatica, KK Orashac – Komuna e Kumanovës;
 31. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2021 dhe PK 2022, v.q Lumi i poshtëm, KK Belakovcë – Komuna e Kumanovës;
 32. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1320/5, v.q Potok, KK Orashac – Komuna e Kumanovës;
 33. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3332/2, v.q Fshati, KK Vincë – Komuna e Kumanovës;
 34. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1666, v.q Krasta, KK Pçinjë – Komuna e Kumanovës;
 35. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3738 dhe PK 3748, v.q Rruga e Velesit, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 36. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1573, v.q Kutleska Maalla, KK Pezovë – Komuna e Kumanovës;
 37. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 452/2, v.q Lumi, KK Dobroshan – Komuna e Kumanovës;
 38. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2230, v.q Kërtelishte, KK Tabanoc – Komuna e Kumanovës;
 39. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1283 , v.q Cërvenica, KK Sopot – Komuna e Kumanovës;
 40. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3226/2 , v.q Sarimesha, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 41. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 677/2, v.q Sredni Rasje, KK Bilanoc – Komuna e Kumanovës;
 42. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 4190, v.q Koria e Ajdinit, KK Rramali – Komuna e Kumanovës;
 43. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për harmonizim të dedikimit të truallit , planifikuar në PGJ EV – ekonomi e vogël në A1- Shtëpizim në shtëpi banimi për pjesë të NJU 2, pjesë e BU 87 për PK 9544 – Komuna e Kumanovës;
 44. Propozim – Vendim për ndryshim të Vendimit për verifikim të vlerës së kompensimit për mbulim të harxhimeve për shfrytëzim të celularëve për anëtarët e Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 45. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim sigurimit të mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2018 për angazhim të 9 (nëntë) punëtorëve përmes Agjencisë për punësime të përkohshme për nevojat e administratës komunale të Kumanovës.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст