Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Shpallje për mbledhje të ofertave – Gjimnazi “Goce Dellçev”, për ekskursionet

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Врз основа на член 19 од Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта, во согласност со Годишна програма за работа на училиштето, Комисијата за спроведување на постапката за завршна екскурзија за учебната 2018/2019 година при СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово, објавува 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

за организирање на завршна екскурзија за учебната 2018/2019 година за ученици од трета година во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово

1.Опис на услуга:

Организирање и реализација на завршна екскурзија со учениците од III година во учебната 2018/2019 година 25.05.2019 до 30.05.2019 година на релација Куманово –– Будимпешта – Братислава – Виена –Верона-– Венеција– Лидо ди Јесоло- Трст-Куманово, во период од шест дена со 4 (четири) ноќевања во хотел со 3* и 4 * со појадок и вечера. Детален опис на услугата е даден во документација со инструкции за понудувачите и Програма за завршна екскурзија која може да се подигне од архива на училиштето секој работен ден од 08-14 часот.

2.Минимални услови кои треба да ги исполнат понудувачите се: :

– да е регистриран согласно позитивните прописи во Република Македонија за вршење на соодветна туристичка дејност.

– да има успешно реализирани најмалку 3 ученички екскурзии и други слободни активности во последните 3 години.

– да ги исполнува условите за превоз на групи деца согласно Законот за

безбедност на сообраќајот на патиштата и Правилникот за посебни технички

барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.

3.Понудата треба да ги содржи следниве документи:

-документи како доказ за исполнување на минимални услови

-програма за реализирање на екскурзијата

-пополнет образец на понуда

-изјава за сериозност на понуда

4.Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен, на денот на потпишување на договорот со училиштето треба да достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 15% од вкупната проценета вредност на договорот.

5.Огласот трае пет работни дена сметано од денот на објавување.

6.Понудите да се достават во архива на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово или на адреса ул.Перо Чичо бр. 31А 1300 Куманово со назнака  „За Комисија за прибирање на понуди за екскурзија“

 

 

                                                                          СОУ Гимназија „Гоце Делчев“

                                                                                             Куманово

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст