Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SHPALLJE PUBLIKE – FTESË PËR PARASHTRIM TË OFERTAVE

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve dhe aktiviteteve të tjera tëlira të nxënësve të shkollave fillore, Komisioni për zbatimin e procedurës për nekskursion në SHFK “Kërste Misirkov” – Kumanovë, shpall:

NJOFTIMI PUBLIK – Ftesë për dorëzimin e ofertave

1. BLERËS
SHFK “KËrste Misirkov” nga Kumanova RR. “Revolucioni PopullOR” nr. 43 Kumanovë -1300 tel.031-424-231; Personi për kontakt: Aleksandar Jovanoviq tel: 075 291 971

Informacione shtesë: Programet për ekskursione dhe Oferta (formular) mund të merret në adresën e mësipërme ose mail: krstemsiirkov@yahoo.com

2. OFERTUES

Kushtet minimale që duhet të plotësohen nga ofertuesi janë:

Të regjistrohet në përputhje me rregulloret pozitive në RM për kryerjen e veprimtarisë së përshtatshme turistike;
Të ketë përfunduar me sukses të paktën 3 ekskursione të nxënësve dhe aktivitete të tjera të lira të nxënësve gjatë 3 viteve të fundit;
T’i përmbushë kushtet për transportin e grupeve të fëmijëve në bazë të Ligjit mbi Sigurinë në Komunikacionin Rrugor dhe të rregullores për kërkesat specifike teknike për automjetet e përdorura për transportin e grupeve të fëmijëve;
Në ditën e nënshkrimit të kontratës ofertuesi i zgjedhur të paraqet një garanci bankare për realizim kualitativ të ekskursionit në vlerë prej 5% të vlerës totale të kontratës. Oferta që nuk i plotëson kushtet minimale do të refuzohet nga Komisioni si e papranueshme.

Agjencia të sigurojë udhëheqës të licencuar turistik dhe mjek.

DOKUMENTET që duhet të dorëzohen nga Ofertuesi

-Dokument për veprimtari të regjistruar si dëshmi se është i regjistruar si person juridik për kryerje të veprimtarisë turistike, në përputhje me rregullat e RM;

– Vërtetim që ofertuesi ka përfunduar me sukses së paku 3 ekskursione të nxënësve dhe aktivitete të tjera të lira të nxënësve gjatë 3 viteve të fundit;

– Dokument për transport të grupit të fëmijëve sipas Ligjit mbi Sigurinë në Komunikacionin Rrugor dhe rregullores për kërkesat specifike teknike për automjetet e përdorura për transportin e grupeve të fëmijëve;

Përshkrimi i shërbimit do të deklarohet në Formularin e ofertës, të cilën ofertuesi duhet ta marrë nga shkolla së bashku me programet për ekskursione.

– Dokumentet nuk duhet të jenë më të vjetër se 6 muaj dhe duhet të dorëzohen në origjinal ose në një kopje të verifikuar nga ofertuesi.

-Licencë për udhëheqës turistik dhe mjek.

4. LËNDA E PROKURIMIT
Lënda prokurimit është e ndashme, edhe atë për:

Kryerja e një ekskursioni tre ditor – mësimi në natyrë për nxënësit nga kl. V (08.05.-10.05.2019).
Kryerja e një ekskursioni dy-ditor në të gjithë Maqedoninë për nxënësit e klasës së VI-të. (16.05.-17.05.2019).
Kryerja e një ekskursioni tre ditor në të gjithë Maqedoninë për nxënësit e kl. IX (29.05 – 31.05.2019)
Kryerja e një udhëtimi njëditor deri në 30 km për nxënësit nga III në IX (30.04.2019)
Lloji i kontratës: Shërbime me pagesa të shtyra dhe përfitime të tjera (ulje për fëmijën e dytë dhe të tretë dhe gratis për fëmijët nga familjet e rrezikuara sociale).

5. KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E OFERTËS MË TË VOLITSHME
Çmimi më i ulët i njësisë për nxënës

AFATI DHE MODELI I TRANSMISIONIT TË OFERTËS

– Oferta duhet të dorëzohet brenda 5 ditëve të punës pas publikimit në dy gazeta në arkivat e shkollës, ose me postë në adresën SHFK “Kërste Misirkov”, rr. “Revolucioni Popullor” nr.43 1300-Kumanovë. (Oferta është vendosur në një kopje origjinale në një zarf të mbyllur që përmban emrin e ofertuesit me adresën e plotë dhe të saktë. Zarfi i brendshëm duhet të vendosen në një zarf të mbyllur të jashtëm me vulë, që është drejtuar në adresën e saktë dhe të plotë të autoritetit kontraktues, kurse në këndin e majtë lartë qëndron shenja “Mos e hap”, të mos hapet para kohës dhe datës për hapjen e ofertave.

Nëse të gjitha zarfet nuk janë vulosur dhe shënuar siç kërkohet, autoriteti kontraktues nuk do të jetë përgjegjës për të futur dokumente shtesë ose hapjen para kohe të ofertës.

– Periudha e vlefshmërisë së ofertave: deri më 10.06.2019

Hapja e ofertave do të bëhet nga Komisioni për kryerjen e procedurës për ekskursion.

Komisioni për kryerjen e procedurës së ekskursionit në SHFK “Kërste Misirkov” – Kumanovë

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст