Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SHPALLJE PUBLIKE për paraqitje vullnetare të pjesëmarrësve në trupin participues

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Bazuar në nenin 46, paragrafi (1) dhe paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urban (“Gazeta Zyrtare e RMV” nr. 32/20), Kryetari i Komunës së Kumanovës publikon

SHPALLJE PUBLIKE

për regjistrim vullnetar të pjesëmarrësve në organin participativ

Shpallja publike publikohet në përputhje me nenin 46, paragrafi (3) të Ligjit për Planifikimin Urban (“Gazeta Zyrtare e RMV”, nr. 32/20), për të siguruar përfshirjen, pjesëmarrjen dhe publikun në procesin e planifikimit urban.

Shpallja publike do të zgjasë nga 10.11.2020 deri më 10.12.2020 ose 31 ditë, e llogaritur me ditën e publikimit në faqen e internetit të Komunës.

Gjatë njoftimit publik, individët e interesuar mund të aplikojnë me shkrim përmes zyrës së regjistrit të Komunës si përfaqësues të: OJQ-ve nga segmente të ndryshme të jetës urbane, shoqatave të qytetarëve dhe aktivistëve civilë, si dhe qytetarëve që janë ekspertë në fushën e planifikimin urban dhe fushat e tjera profesionale thelbësore për planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit.

  • Në përputhje me nenin 46, paragrafi (3) të Ligjit për pçjesëmarrësit në organin participativ zgjidhen nga:
  • anëtarët e komisionit për urbanizëm të Komunës së Kumanovës; profesionistët e punësuar në personin juridik që përgatit planin urbanistik;
  • përfaqësues të bashkësive urbane dhe vendore;
  • përfaqësues të organizatave joqeveritare nga segmente të ndryshme të jetës urbane, shoqata të qytetarëve dhe aktivistë civilë;
  • ekspertë në fushën e planifikimit urban dhe fusha të tjera profesionale thelbësore për planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit

dhe pjesëmarrja e tyre bëhet mbi baza vullnetare.

Organi partivipativ ka një rol konsultativ duke përcjellë pikëpamjet, mendimet dhe nevojat e qytetarëve dhe personave juridikë, i shqyrton programet e planifikimit në fazën para se t’i propozohen kryetarit për miratim, rishikon zgjidhjet e planifikimit të planeve urbanistike në versionin e tyre të punës, gjithashtu shqyrton planin urbanistik në fazën e vendimit të planifikimit urban përpara se t’i jepet për shqyrtim auditorit.
Puna e organit participativ është publike, dhe mënyra e punës rregullohet në nenet 7, 8, 9, 10 dhe nenin 11 të Rregullores së punës së organit participativ të miratuar nga Këshilli i Komunës së Kumanovës në mbledhjen e mbajtur më 28.10.2020.

Për aplikimet e parashtruara do të njoftohen me shkrim, brenda 15 ditëve pune pas përfundimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve.

Shpallja publike do të publikohet në uebfaqen e Komunës së Kumanovës, www.kumanovo.gov.mk dhe në tebelën e shpalljeve në Komunë.

KRYETARI                                   i Komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski

 

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст