Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

THIRRJE PUBLIKE për rimbursim të një pjese të harxhimeve për kyçje në rrjetin e gazit në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2024

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Bazuar në pikën 4 dhe pikën 6 të Programit për subvencionimin e qytetarëve për kyçje në rrjetin e gazifikimit në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2024 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kumanovës”, nr. 18/2023), Komuna e Kumanovës shpall

THIRRJE PUBLIKE

për rimbursim të një pjese të harxhimeve për kyçje në rrjetin e gazifikimit për qytetarët e territorit të Komunës së Kumanovës për vitin 2024

  1. Përshkrimi i thirrjes publike

1.1. Komuna e Kumanovës, për t’i stimuluar qytetarët që të përdorin gazin për ngrohjen e shtëpive të tyre, i cili ndot ajrin dhe tokën minimalisht dhe nuk ndikon në ndryshimet klimatike, do t’u rimbursojë një pjesë të mjeteve të shpenzuara për taksën e kyçjes në rrjetin e gazifikimit pas ditës së publikimit të kësaj thirrjeje publike, deri në shterimin e buxhetit të dedikuar për atë qëllim, por jo më vonë se 30.11.2024.

1.2. Mjetet që do të rimbursohen nga Komuna e Kumanovës janë në shumë prej 15.000 denarë për kërkesë të aprovuar për subvencionim për kyçje në rrjetin e gazsjellësit.

1.3. Thirrja publike është publikuar në ueb faqen e Komunës së Kumanovës, në media të shkruara dhe elektronike. Për kohëzgjatjen e thirrjes, publiku do të rinjoftoheni të paktën dy herë përmes medias elektronike.

1.4. Kusht për pjesëmarrje në thirrjen publike është që blerësi të mos ketë shfrytëzuar subvencionim për të njëjtin qëllim nga asnjë burim në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

2.  Mënyra e aplikimit në thirrjen publike

2.1. Të drejtën për pjesëmarrje në këtë thirrje publike kanë banorët e Komunës së Kumanovës, të cilët kanë lidhur Marrëveshje për kyçje në rrjetin e shpërndarjes së gazit dhe Vendim për kyçje të lëshuar nga NP “Kumanova Gaz” dhe do të parashtrojnë Formularin e Kërkesës për ushtrimin e drejta për rimbursim. Në thirrjen publike nuk kanë të drejtë të marrin pjesë familjet që tashmë kanë lidhje me rrjetin e shpërndarjes së gazit, pavarësisht nëse e përdorin atë, si dhe pronarët e objekteve të banimit që janë ende në ndërtim e sipër.

2.2. Për të rimbursuar një pjesë të shpenzimeve dhe për të vërtetuar se janë plotësuar kushtet për pjesëmarrje, aplikanti dorëzon në Komunën e Kumanovës këto dokumente:

– Formulari i plotësuar i kërkesës, i cili gjithashtu përmban deklaratë se kërkuesi nuk ka lidhje të para-instaluar nga NP “Kumanova Gaz”.

Kërkesa mund të merret në arkivin e Komunës së Kumanovës ose të sigurohet nga uebfaqja e Komunës: www.kumanovo.gov.mk (shkarko KËTU )

Vërtetim për vendbanimin në Komunën e Kumanovës, me dorëzimin e fotokopjes së letërnjoftimit të aplikuesit me adresën e banimit (objektit ku do të bëhet lidhja).

Dëshminë origjinale se ka lidhur Marrëveshje për kyçje në rrjetin shpërndarës të gazsjellësit dhe Vendim për kyçje të lëshuar nga NP “Kumanova Gaz” pas ditës së publikimit të thirrjes.

2.3. Një person mund të paraqesë vetëm një kërkesë për kompensim.

2.4. Aplikanti së bashku me dokumentacionin e nevojshëm Aplikacionin duhet ta dorëzojë në zarf të mbyllur në Komunën e Kumanovës, rruga 11 Tetor bb, në arkivin e Komunës së Kumanovës, çdo ditë pune nga ora 9:00 deri në ora 15:00.

2.5. Në zarf duhet të shkruhet: Thirrje publike për subvencionimin e qytetarëve për kyçje në rrjetin e gazifikimit në komunën e Kumanovës për vitin 2024, si dhe emrin dhe adresën e aplikuesit.

3. Mënyra e realizimit të thirrjes publike

3.1. Kryetari i komunës me vendim themelon komisionin për zbatimin e thirrjes publike.

3.2. Komisioni ka për detyrë:

– të kontrollojë aplikacionet dhe dokumentacionin e pranuar,

– të përgatisë listën e aplikantëve-fitues të subvencioneve.

3.3. Pagesa e mjeteve do të bëhet radhazi, sipas radhës së aplikimeve të pranuara, deri në plotësimin e buxhetit të planifikuar për këtë qëllim, i cili arrin në 200.000 denarë, por jo më vonë se 30.11.2024.

3.4. Për aplikacionet e pranuara dhe të përpunuara do të mbahet një listë me të dhënat e mëposhtme:

– emrin,  mbiemrin dhe adresën,

– data dhe ora e aplikimit të pranuar për thirrjen publike.

3.5. Komuna e Kumanovës, varësisht nga dinamika e ardhjes së aplikacioneve, do ta informojë publikun periodikisht për mjetet e mbetura, deri në angazhimin e tyre të plotë, por jo më vonë se 30.11.2024. Në momentin e shfrytëzimit të mjeteve nga buxheti i planifikuar, Komuna e Kumanovës shpall përfundimin e thirrjes publike në ueb faqen e saj.

4. Mënyra e ushtrimit të së drejtës së kompensimit

4.1. Kryetari i Komunës së Kumanovës do të marrë vendim për pagesën e mjeteve në shumë prej 15.000 denarë, qytetarëve të Komunës së Kumanovës, nga mjetet e shpenzuara për taksën për kyçje në rrjetin e gazsjellësit, nëse konstaton se janë plotësuar kushtet e kësaj thirrjeje publike.

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст