Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесетта седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 26 декември 2018 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи дваесеттата седница на Советот на Општина Куманово

Дневен ред

 

 1. Програма за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2019 година;
 2. Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2019 година;
 3. Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2019 година;
 4. Програма за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2019 година;
 5. Програма за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година;
 6. Програма за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2019 година;
 7. Работна програма за 2019 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 8. Предлог – Програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и средните училишта од Општина Куманово за 2019 година;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 24 ученици и комбинирани паралелки во општинските основни училишта во учебната 2018/2019 година;
 10. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2018/2019 година;
 11. Предлог – Одлука за формирање на Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово;
 12. Годишна програма за 2019 година на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово;
 13. Предлог – Програма на културни манифестации на Општина Куманово за 2019 година;
 14. Предлог – Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2019 година;
 15. Предлог – Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2019 година;
 16. Предлог – Одлука за утврдување на право на користење и на критериуми за доделување на средства во вид на еднократна парична помош и помош во натура за 2019 година;
 17. Предлог – Програма за помош и поддршка на самохрани родители кои живеат на територија на општина Куманово за 2019 година;
 18. Предлог – Програма на активности од областа на заштита на животната средина и природата на Општина Куманово за 2019 година;
 19. Предлог – Програма за субвенционирање на граѓани за приклучок на гасификациона мрежа на подрачје на Куманово за 2019 година;
 20. Предлог – Одлука за отпис на побарувања по основ на комунална такса за фирма односно назив на деловна просторија (заклучно со 2010 год.) и данок на имот за правни и физички лица (заклучно со 2008 год.);
 21. Предлог – Буџет на Општината Куманово за 2019 година;
 22. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2019 година;
 23. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државни службеници за 2019 година;
 24. Предлог – Одлука за утврдување на висина на благајнички максимум за готовинско плаќање од Буџетот на Општината Куманово за 2019 година;
 25. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово за 2019 година;
 26. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за 2019 година;
 27. Предлог – Одлука за престанување со важност на Одлуката за отстапување на користење, управување и одржување на деловен простор – сопственост на Општина Куманово, бр. 07-10443/15 од 05 ноември 2009 година;
 28. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2019 година за ангажирање на 9 (девет) работници преку агенција за привремени вработувања за потребите на општинската администрација на Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за одземање на мандат на член на Советот на Општина Куманово;
 30. Предлог – Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2019 година.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст