Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесет и втора седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

 

На 30 јануари 2019 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи дваесет и втората седница на Советот на Општина Куманово.

 

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Осумнаесеттата и Деветнаесеттата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2018 година;
 2. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година;
 3. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2019 година;
 4. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државни службеници за 2019 година;
 5. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово за 2019 година;
 6. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за 2019 година;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2019 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 8. Предлог – Програма за локален економски развој на Општина Куманово за 2019 година;
 9. Предлог – Програма за управување со отпад во Општина Куманово за 2019 година;
 10. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година;
 11. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
 12. Предлог – Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година;
 13. Предлог – Oдлука за планирање на траса за линиска инфраструктура за атмосферска канализација на ул. „Братство Единство“ – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 23, м.в. Аниште, КО Доброшане вон г.р. – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 221/1, м.в. Ветерна Воденица, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 525/2, м.в. Лука, КО Градиште – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 551, м.в. Полјана, КО Речица – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 604, м.в. Село, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 883, м.в. Под Вода, КО Студена Бара – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1589, м.в. Коваджик, КО Лопате вон гр. реон – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1623, м.в. Мртвица, КО Доброшане вон г.р. – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1846, м.в. Село, КО Живиње – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3377/1, м.в. Говедарски пат, КО Куманово – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4238, м.в. Дрење, КО Четирце – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4422, м.в. Велешки пат, КО Куманово – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2024/2, м.в. Донја Река, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1042/2, м.в. Г. Драгутинци, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 21/1, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2742, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1149, м.в. Село, КО Скачковце – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2019 година;
 32. Предлог – Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за социјална, детска и здравствена заштита на Советот на Општина Куманово;
 33. Предлог – Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на Советот на Општина Куманово.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст