Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 22 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

 

30 Janar 2019 (e mërkurë), në sallën qarkore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, mbahet mbledhja e 22 – të e Këshillit të KOmunës së Kumanovës.

 

Rendi i ditës

 

 • Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e Tetëmbëdhjetë dhe Nëntëmbëdhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

 

 1. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Kumanovës gjatë vitit 2018;
 2. Propozim – Program për punën e Këshillit të Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 3. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të Komunës sëKumanovës për vitin 2019;
 4. Propozim – Vendim për ndryshim të Vendimit për verifikim të vlerës së poenit për rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2019;
 5. Propozim – Vendim për ndryshim të Vendimit për verifikim të vlerës së poenit për rrogat e nëpunësve publik në IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë për vitin 2019;
 6. Propozim – Vendim ndryshim të Vendimit për verifikim të vlerës së poenit për rrogat e nëpunësve publik në IPK Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë, për vitin 2019;
 7. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetorë për punësim në vitin 2019 të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë;
 8. Propozim – Program për zhvillim ekonomik lokal të Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 9. Propozim – Program për menaxhim me mbeturinat në Komunën e Kumanovës për vitin 2019;
 10. Raport për realizimin e Programit për rregullim të truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës dhe Programit për ndërtim, riparim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale dhe rrugëve të Komunës së Kumanovës prej 1 Janari deri më 31 Dhjetor 2018;
 11. Raport për realizimin e Programit për planifikim urbanistik në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 12. Propozim – Program për planifikim urbanistik në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 13. Propozim – Vendim për planifikim të trasës së infrastrukturës lineare të kanalizimit atmosferik në rr. “Vëllazërim Bashkimi” – Komuna e Kumanovës;
 14. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 23, v. q. Anishte, KK Dobroshan, jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;
 15. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 221/1, v. q. Mulliri i Erës, KK Tromegjë – Komuna e Kumanovës;
 16. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 525/2, v. q. Lluka, KK Gradishtë – Komuna e Kumanovës;
 17. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 551, v. q. Poljana, KK Reçicë – Komuna e Kumanovës;
 18. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 604, v. q. Fshati, KK Tromegjë – Komuna e Kumanovës;
 19. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 883, v. q. Nën Ujë, KK Studena Bara – Komuna e Kumanovës;
 20. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1589, v. q. Kovaxhik, KK Llopat, jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;
 21. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1623, v. q. Mërtvica, KK Dobroshan, jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;
 22. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1846, v. q. Fshati, KK Zhivinje – Komuna e Kumanovës;
 23. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 3377/1, v. q. Govedarski Pat, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 24. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 4238, v. q. Drenjë, KK Çetircë – Komuna e Kumanovës;
 25. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 4422, v. q. Rruga e Velesit, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 26. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 2024/2, v. q. Donja Reka, KK Shupli Kamen – Komuna e Kumanovës;
 27. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1042/2, v. q. Dragutinci i Epërm, KK Tromegjë – Komuna e Kumanovës;
 28. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 21/1, v. q. Kumli Bair, KK Bilanovcë – Komuna e Kumanovës;
 29. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 2742, v. q. Fshati, KK Vincë – Komuna e Kumanovës;
 30. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1149, v. q. Fshati, KK Skaçkovcë – Komuna e Kumanovës;
 31. Propozim – Vendim për pagesën e ndihmës së njëhershme në të holla nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 32. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe zgjedhje të anëtarit të Komisionit për mbrojtje, sociale, shëndetësore dhe të fëmijëve të Këshillit të Komuës së Kumanovës;
 33. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe zgjedhje të anëtarit të Komisionit për siguri, siguri në trafik dhe mbrojtje kundër zjarrit të Këshillit të Komunës së Kumanovës.

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст