Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесет и трета седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 27 февруари 2019 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи дваесет и третата седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред

 • Усвојување на записниците од Дваесеттата и Дваесет и првата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2018 година;
 2. Програма за работа на ТППЕ Куманово во 2019 година;
 3. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2018 година;
 4. Оперативна програма на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2019 година;
 5. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година;
 6. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.10.2018 – 31.12.2018 година;
 7. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2018 – 31.12.2018 година;
 8. Извештај за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2018 – 31.12.2018 година;
 9. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2019 година;
 10. Програма за измена на Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година;
 11. Извештај за стекнати и распределени средства во 2018 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово;
 12. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за 2019 година;
 13. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2018 година;
 14. Информација за реализирани активности на Одделението за меѓународна соработка и евроинтеграции во 2018 година;
 15. Предлог – Одлука за прифаќање на донација;
 16. Предлог – Одлука за давање на користење на возило на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 17. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на урбана опрема – дрвени куќички на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 18. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 19. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст