Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред на педесет и првата седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Утре на 28 јануари 2021 година (четврток), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи педесет и првата седница на Советот на Општина Куманово со следниот

               Дневен ред

 • Усвојување на записникот од Педесеттата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2020 година;
 2. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2021 година;
 3. Програма за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2021 година;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во 2021 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 5. Предлог – Програма за локален економски развој на Општина Куманово за 2021 година;
 6. ЛОД методологија за распределба на јавни средства на граѓански организации;
 7. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2021 година;
 8. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2021 година;
 9. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2021 година;
 10. Информација за запишување на учениците во I година и состојби во средните училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната 2020/2021 година;
 11. Информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и состојби во основното образование во Општина Куманово во учебната 2020/2021 година;
 12. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од У.Б. 59, плански опфат помеѓу ул. „1“, ул. „2002“, ул. „Новопланирана“ и ул. „2“ – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Гоце Делчев“, дел од УБ 30, плански опфат помеѓу ул. „Васко Карангелески“, граница на наменска зона по ГУП и ул. „АВНОЈ“ – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2950/1, КО Пчиња – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 4453, к.п. 4457 и к.п. 4456, м.в. Стојанчино трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. .223/1, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2070, м.в. Доња река, КО Шупљи Камен – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 628/21, КО Доброшане – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 251/1, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 21/23, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 372/2, м.в. Маслинка, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 752/2, м.в. Мајорово трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1129, м.в. Сланиште, КО Табановце – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 901, м.в. Река, КО Орашац – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 864/1, м.в. Зебарник, КО Куманово – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1471/1, м.в. Озиром, КО Доброшане вон г.р. – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 512, м.в. Долни песок, КО Зубовце – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 330, КО Габреш – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 452/1, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р. – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2043/3, м.в. Донја река, КО Шупљи Камен – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 751/5, ул. 100, КО Куманово – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 352/16, м.в. Шумјак, КО Речица – Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2383, м.в. Пасјо поле, КО Табановце – Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 29/8 и дел од КП 29/7, м.в. Праскарник, КО Љубодраг – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 26475/1, м.в. Саримеше, КО Куманово – Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1527/5, м.в. Костурац, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 463/2, м.в. Средни расје, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 252/2, м.в. Вирови, КО Јачинце – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1991, КО Живиње – Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 536, м.в. Горни песок, КО Зубовце – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1320/1, м.в. Поток, КО Орашац – Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1529, КО Сопот – Општина Куманово;
 43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 384/5, м.в. Джомниште, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 3126, м.в. Стари Лозја, КО Куманово – Општина Куманово;
 45. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2021 година;
 46. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Органот за надзор во ЈОУД Детска градинка „Ангел Шајче” – Куманово.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст