Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rendi i ditës i mbledhjes së 51 – të të Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 28 janar 2021 (e enjte), në sallën e madhe të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, do të mbahet mbledhja e 51 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës, me këtë

               Rend dite

 • Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e pesëdhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 1. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Kumanovës për vitin 2021;
 2. Propozim – Programi për punën e Këshillit të Komunës së Kumanovë për vitin 2021;
 3. Program për punën e NP” Kumanova – plan” – Kumanovë për vitin 2021;
 4. Propozim – Vendim për ti dhënë pëlqim ndryshimit dhe plotësimit të Planit vjetor për punësim gjatë vitit 2021 të NP “Ujësjellësi”– Kumanovë;
 5. Propozim – Program për zhvillim ekonomik lokal në Komunën e Kumanovës për vitin 2021;
 6. Metodologjia LOD për ndarjen e fondeve publike në organizata të ndryshme qytetare;
 7. Propozim – Ndryshim i Planit të programeve për zhvillim të Komunës së Kumanovës për vitin 2021;
 8. Propozim – Program për ndryshimin e Programit për rregullim të tokës ndërtimore, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale në qytetin e Kumanovës për vitin 2021;
 9. Propozim – Ndryshimi i Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2021;
 10. Informacion për regjistrimin e nxënësve në vitin e I – rë shkollor dhe kushtet në shkollat e mesme dhe IPK “Profesor Mijallkoviq” në Komunën e Kumanovës për vitin shkollor 2020/2021;
 11. Informacion për regjistrimin e nxënësve të rinj ne klasë të parë në shkollat fillore komunale dhe kushtet në arsimin fillor të Komunës së Kumanovës për vitin shkollor 2020/2021;
 12. Propozim–Vendim për miratimin e ndryshimit të planit të detajuar urbanistik për një pjesë të NJU “Tode Mendoll”, pjesë e BU 59, përfshirja e planifikimi ndërmjet rr. “1”, rr. “2020”, rr “Novoplanirana”,dhe rr.”2”– Komuna e Kumanovës;
 13. Propozim –Vendim për miratimin e ndryshimit të planit të detajuar urbanistik për pjesë të NJU “Goce Dellçev”, pjesë BU 30, përfshirja e planifikim ndërmjet rr. “Vasko Karangelleski”, kufiri në zonën e caktuar me PGJUGUP dhe rr. “AVNOJ”–Komuna e Kumanovës;
 14. Propozim – Vendim për veifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2950/1 KK Pçinja– Komuna e Kumanovës;
 15. Propozim – Vendim për veifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 4453, PK. 4457 dhe PK. 4456, v.q Stojaçino tërllo, KK Kumanovë– Komuna e Kumanovës;
 16. Propozim– Vendim për veifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 223/1. v.q Glladnica, KK Jaçincë – Komuna e Kumanovës;
 17. Propozim– Vendim për veifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2070 v.q Reka Donja, KK Shupli Kamen– Komuna e Kumanovës;
 18. Propozim – Vendim për veifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 528/21, KK Dobroshan– Komuna e Kumanovës;
 19. Propozim – Vendim për veifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 251/1 v.q Glladnica, KK Jaçince– Komuna e Kumanovës;
 20. Propozim – Vendim për veifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 21/23, v.q KumljiBair, KK Billanovce– Komuna e Kumanovës;
 21. Propozim–Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 372/2,v.q Maslinka, KK Tromegja– Komuna e Kumanovës;
 22. Propozim–Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 752/2 v.q Majorovo trllo, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 23. Propozim–Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1129,v.q Sllanishte, KK Tabanoc – Komuna e Kumanovës;
 24. Propozim–Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 901,v.q Reka, KK Orashac–Komuna e Kumanovës;
 25. Propozim–Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 864/1 v.q Zebarnik, KK Kumanovë–Komuna e Kumanovës;
 26. Propozim–Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1471/1 v.q Orizom,KK Dobroshan–Komuna e Kumanovës;
 27. Propozim–Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 412,v.q Dollni pesok, KK Zubovce–Komuna e Kumanovës;
 28. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 330,KK Gabresh–Komuna e Kumanovës ;
 29. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 452/1 v.q Novine, KK Bilanovcë jashtë r.n.– Komuna e Kumanovës;
 30. Propozim– Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2043/3, v.q Reka Dojna, KK Shupli Kamen–Komuna e Kumanovës;
 31. Propozim– Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 751/5,rr.100,KK Kumanovë–Komuna e Kumanovës;
 32. Propozim– Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 352/16, v.q Shumjak, KK Reçica–Komuna e Kumanovës;
 33. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2383, v.q  Pasjo Pole, KK Tabanoc–Komuna e Kumanovës;
 34. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 29/8 dhe një pjesë nga KP 29/7 v.q  Praskarnik, KK Lubodrag–Komuna e Kumanovës;
 35. Propozim– Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 26475/1, v.q Sarimeshe, KK Kumanovë–Komuna e Kumanovës;
 36. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1527/5, v.q  Kosturac, KK Konjare e Epërme– Komuna e Kumanovës;
 37. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 463/2, v.q Rasja e mesme, KK Billanovce jashtë r.n.– Komuna e Kumanovës;
 38. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 252/2, v.q Virovi, KK Jaçince–Komuna e Kumanovës;
 39. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1991, KK Zhivinë–Komuna e Kumanovës ;
 40. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 536 v.q,Pesoki i Epërm, KK Zubovce–Komuna e Kumanovës;
 41. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1320/1, v.q Potok, KK Orashac–Komuna e Kumanovës ;
 42. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1592, KK Sopot–Komuna e Kumanovës;
 43. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 384/5, v.q Dzhomnishte, KK  Bilanovcë jashtë r.n–Komuna e Kumanovës;
 44. ​​ Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3126, v.q Stari Llozja, KK Kumanovë–Komuna e Kumanovës;
 45. Propozim – Vendim për pagimin e ndihmës së njëhershme monetare nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2021;
 46. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarëve të Organit mbikëqyrës të IPK Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст