Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред на седмата седница на Совет на Општина Куманово

На 07 април 2022 година (четврток) во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи седмата седница на Совет на Општина Куманово по следниот дневен ред:

Дневен ред

1. Информација за анализа на состојбата во јавните претпријатија, јавните установи и основните и средните училишта во Општина Куманово по зголемувањето на цените на енергенсите за греење за периодот декември 2021 – февруари 2022 година во споредба со периодот декември 2020 – февруари 2021 година;
2. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2021 година;
3. Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2021 година;
4. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.10.2021 – 31.12.2021 година;
5. Извештај за работа со Годишна сметка на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 година;
6. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2021 година;
7. Годишна сметка и Извештај за работа на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Декември 2021 година;
8. Оперативна програма за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето општина Куманово во 2022 година;
9. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени на дополнителни услуги кои ги врши Одделението за собирање и транспортирање на отпад при ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
10. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување на цени на гробно место и гробарина;
11. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување на цени на влезници за користење на Затворен градски базен во Куманово;
12. Предлог – Одлука за утврдување на цени на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад во Општина Куманово;
13. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2021 година;
14. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2021 година;
15. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година;
16. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
17. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
18. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година со финансов извештај;
19. Годишен извештај за настани и манифестации на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2021 година;
20. Извештај за реализација на Програма на културни манифестации на Општина Куманово за 2021 година;
21. Извештај за реализирани активности од Програмата за социјална заштита во Општина Куманово за 2021 година;
22. Предлог – Одлука за начин на користење на тениски терен „23 -ти Октомври“ Куманово и утврдување на цена на влезници;
23. Предлог – Одлука за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на Општина Куманово;
24. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за именување на членови на Штаб за заштита и спасување во Општина Куманово;
25. Предлог – Одлука за поставување на должност на командири на просторни единици за заштита и спасување во Општина Куманово;
26. Информација за работа на Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат во Општина Кумнаново за период јули – декември 2021 година;
27. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од УЕ „Стари Лозја“, дел од УБ 13, плански опфат меѓу пешачка патека, регионален пат Р1204, пешачка патека и ул. „Новопланирана“ – Општина Куманово;
28. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2022 година;
29. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандат и избор на член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Куманово;
30. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандат и избор на член на Комисијата за комунални дејности на Советот на Општина Куманово;
31. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандат и избор на претседател на Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Куманово;
32. Предлог – Решение за измена на Решението за определување на членови на Советот на Општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во Општината Куманово;
33. Предлог – Одлука за именување на членови на Oдборот на Фондацијата за култура и спорт „Куманово” – Куманово;
34. Предлог – Одлука за именување на членови на Oдборот за надзор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово” – Куманово.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст