Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Единаесетта седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

   На 30 мај 2018 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи единаесеттата седница на Советот на Општина Куманово.

 

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Деветтата и Десеттата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2017 година;
 2. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2017 година;
 3. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2017 година;
 4. Годишен извештај за 2017 година на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово;
 5. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за I квартал од 2018 година;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2018 година;
 7. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово;
 8. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
 9. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт-Урбанистички план за село Романовце со блок 32, КО Романовце – Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 922, м.в. Киселица, КО Табановце – Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 264, м.в. Калиште, КО Клечовце – Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 372/2, м.в. Маслинка, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 433/4, м.в. Новине, КО Биљановце – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1679/1,  м.в. Горна Река, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1975, м.в. Речица, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1989 и КП 1990, м.в. Трговиште, КО Табановце – Општина Куманово;
 17. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управен одбор на Јавното претпријатие „Куманово – паркинг” Куманово;
 18. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 19. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2018 година.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст