Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Педесет и втора седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 17 февруари 2021 година (среда), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи педесет и втора седница на Советот на Општина Куманов

 

Дневен ред

 • Усвојување на записникот од Педесет и првата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2020 година;
 2. Програма за работа на ТППЕ Куманово во 2021 година;
 3. Извештај за стекнати и распределени средства во 2020 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово;
 4. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2020 година;
 5. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година;
 6. Информација за остварени приходи по основ на даноци и такси за 2019 и 2020 година;
 7. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година;
 8. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за обезбедување на помош за домување на материјално и станбено необезбедени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година;
 9. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2021 година;
 10. Предлог – Одлука за начин на користење на тениски терен „23-ти Октомври“ Куманово и утврдување на цена на влезници за 2021 година;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2021 година;
 12. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари (електронски уреди – таблети) – сопственост на Општина Куманово на ООУ „Христијан Карпош“ Куманово;
 13. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари (електронски уреди – лап топ компјутери) – сопственост на Општина Куманово на општинските основни и средни училишта;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 312, КО Клечовце – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 3542/1, м.в. Мала Бузина, КО Табановце – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 392/8, м.в. Чунковица, КО Биљановце-вон г.р – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2737/1, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 94, м.в. ДУП, КО Студена Бара– Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 3160/2, м.в. Старо село, КО Градиште – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 792, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 432/1, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 4192/4, м.в. Барски камен, КО Романовце вон г.р. – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 11840/3 и к.п. 11926, м.в. Ајдучка чешма, КО Куманово – Општина Куманово;
 24. Советнички прашања

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст