Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Покана за доставување на понуди за ученичка екскурзија –ООУ ,,Бајрам Шабани” Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Оглас

За барање за прибирање на

1.Набавувач

ООУ*Бајрам Шабани*Куманово ул ”Карл Маркс” бр.52 Куманово -1300  tel.031-427- 210;фаx 031-427- 210

Лице за контакт: Рабије Нухији-Иљази тел: 076-210-617

Дополнителни информации и Тендерска документација со Програма може да се добијат на горната адреса

 

2.Понудувач

Право да поднесе понуда има секое правно лице кое е регистрирано согласно позитивните прописи во РМ за вршење на соодветна туристичка дејност;

 

  1. Предмет на набавката

-предмет на набавката e :

 

  1. 1. Изведување на дводневна настава во природа за ученици од V одделение на 03 и 04.05.2018 година.

 

2.Изведување на дводневна екскурзија низ Македонија за ученици од IX одделение  на 10 и 11.05.2018  година.

 

-Предмет на набавката е делива и тоа:

 

4.Критериуми за избор на најповолен понудувач

-Најниска единечна  цена по ученик

 

  1. 5. Рок и начин на доставување на

-Понудите треба да се доставуваат во рок од 5 дена од последното објавување во двата весника во архивата на ООУ*бајрам Шабани*Куманово.

Понудите можат да бидат доставени и по пошта на адреса ООУ*Бајрам Шабани*Куманово ул.*Карл Маркс* бр.52.

Отворање на понудите ќе биде спроведено од страна на Комисијата за изведување на екскурзија.

 

 

                         Комисија  зa јавни набавки

Изведување на екскурзија

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст