Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Продолжува педесет и втората седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 19 февруари 2021 година (петок), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 9:30 часот продолжува  педесет и втората седница на Советот на Општина Куманово со следниов дневен ред:

Дневен ред

6.Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година;

7.Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за обезбедување на помош за домување на материјално и станбено необезбедени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година;

8.Предлог – Програма за дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2021 година;

9.Предлог – Одлука за начин на користење на тениски терен „23-ти Октомври“ Куманово и утврдување на цена на влезници за 2021 година;

10.Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2021 година;

11.Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари (електронски уреди – таблети) – сопственост на Општина Куманово на ООУ „Христијан Карпош“ Куманово;

12.Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари (електронски уреди – лап топ компјутери) – сопственост на Општина Куманово на општинските основни и средни училишта;.

13.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 312, КО Клечовце – Општина Куманово;

14.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 3542/1, м.в. Мала Бузина, КО Табановце – Општина Куманово;

15.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 392/8, м.в. Чунковица, КО Биљановце-вон г.р – Општина Куманово;

16.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2737/1, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;

17.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 94, м.в. ДУП, КО Студена Бара– Општина Куманово;

18.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 3160/2, м.в. Старо село, КО Градиште – Општина Куманово;

19.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 792, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;

20.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 432/1, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р – Општина Куманово;

21.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 4192/4, м.в. Барски камен, КО Романовце вон г.р. – Општина Куманово;

22.Предлог – Одлука за утврдување потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 11840/3 и к.п. 11926, м.в. Ајдучка чешма, КО Куманово – Општина Куманово;

23.Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висина на надоместок за покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на членовите на Советот на Општина Куманово;

24.Советнички прашања.

 

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст