Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Седма седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 14.03.2018 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот,ќе се одржи седмата седница на Советот на Општина Куманово

           Дневен ред 

 • Усвојување на записникот од Петтата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2017 година;
 2. Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2017 година на Јавната општинска установа Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 3. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.10.2017 – 31.12.2017 година;
 4. Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2017 година;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во 2018 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 6. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2017 година;
 7. Годишен извештај на Општина Куманово за 2017 година;
 8. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основно образование за 2018 година;
 9. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средно образование за 2018 година;
 10. Предлог – Оперативен план за реализација на Програмата за развој на социјалната заштита во Општина Куманово 2018 – 2021 за 2018 година;
 11. Локален Акционен план на Општина Куманово во областа вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка за периодот 2018 – 2020;
 12. Предлог – Програма за реализација на Локалниот Акционен план на Општина Куманово во областа вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка за периодот 2018 – 2020 за 2018 година;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3450, м.в. Краста, КО Романовце – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 593, село Косматац, КО Косматац – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1299, м.в. Кшла, КО  Куманово  – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1/8, м.в. Аниште, КО Доброшане – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 580, м.в Долна Река, КО Довезенце – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 39/2 и КП 37, м.в. Лука, КО Габреш – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 883/1, м.в. Село, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 219/4 и КП 218/2, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 321, м.в Герен, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 843, м.в. Мајорово Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 26377 и КП 2808/1, м.в. Железничка, КО Куманово – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово;
 25. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2018 година за ангажирање на 1 (еден) работник преку агенција за привремени вработувања за потребите на општинската администрација на Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2018 година за вработување на определено време на овластени лица од областа на безбедноста-пожарникари во ТППЕ-Куманово;
 27. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општината Куманово за член на Управниот одбор на Јавната установа – Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ” – Куманово;
 28. Предлог – Решение за предлагање на претставник од Општината Куманово за член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Куманово;
 29. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општината Куманово за член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово‘‘ – Куманово.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст