Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e shtatë e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më datë 14.03.2018  (e mërkurë), në sallën e rrumbullakët të ndërtesës së mëhershme të organizatave shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, do të mbahet mbledhja e shtatë e Këshillit të Komunës së Kumanovës, me këtë:

Rend dite

 • Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e pestë e Këshillit të Komunës së Kumanovës
 1. Raporti për punën e Institucionit Publik Komunal – Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë gjatë vitit 2017;
 2. Raporti financiar i të hyrave dhe të dalave për vitin 2017 i  Institucionit Publik Komunal – Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë;
 3. Raporti tremujor për punën financiare të NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë për periudhën 01.10.2017 – 31.12.2017;
 4. Llogaria përfundimtare dhe raporti financiar i NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë për vitin 2017;
 5. Propozim – Vendimi për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit gjatë vitit 2018 në NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë;
 6. Propozim – Llogaria përfundimtare e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2017;
 7. Raporti vjetor i Komunës së Kumanovës për vitin 2017;
 8. Propozim – Vendimi për përcaktim të kritereve për shpërndarjen e bllok – dotacioneve në arsimin fillor gjatë vitit 2018;
 9. Propozim – Vendimi për përcaktim të kritereve për shpërndarjen e bllok – dotacioneve në arsimin e mesëm gjatë vitit 2018;
 10. Propozim – Plani operativ për realizmin e Programit për zhvillim të mbrojtjes sociale në Komunën e Kumanovës 2018 – 2021 për vitin 2018;
 11. Plani Aksional lokal i Komunës së Kumanovës në sferën e punësimit, banimit, shkollimit, shëndetësisë dhe gruas Rome për periudhën 2018 – 2020;
 12. Propozim – Programi për realizim të Planit Aksional lokal i Komunës së Kumanovës në sferën e punësimit, banimit, shkollimit, shëndetësisë dhe gruas Rome për periudhën 2018 – 2020 për vitin 2018;
 13. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3450, v. q. Krasta, KK Rramali – Komuna e Kumanovës;
 14. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 593, f. Kosmatac, KK Kosmatac – Komuna e Kumanovës;
 15. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1299, v. q. Këshla, KK  Kumanovë  – Komuna e Kumanovës;
 16. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1/8, v. q. Anishte, KK Dobroshan – Komuna e Kumanovës;
 17. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 580, v. q. Lumi i Poshtëm, KK Dovezencë – Komuna e Kumanovës;
 18. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 39/2 dhe PK 37, v. q. Luka, KK Gabresh – Komuna e Kumanovës;
 19. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 883/1, v. q. Fshati, KK Shupli Kamen – Komuna e Kumanovës;
 20. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 219/4 dhe PK 218/2, v. q. Glladnica, KK Jaçincë – Komuna e Kumanovës;
 21. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 321, v.q. Geren, KK Tromegjë – Komuna e Kumanovës;
 22. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 843, v. q. Stalla e Majorit, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 23. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 26377 dhe PK 2808/1, v. q. Hekurudha, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 24. Propozim – Vendimi për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për organizimin, sferë veprimin dhe mënyrën e realizimit të detyrave të administratës Komunale të Komunës së Kumanovës;
 25. Propozim – Vendimi për t’i dhënë pëlqim sigurimit të mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2018 për angazhim të 1 (një) punëtori përmes Agjencisë për punësime të përkohshme për nevojat e administratës komunale të Komunës së Kumanovës;
 26. Propozim – Vendimi për të dhënë pëlqim për sigurim të mjeteve financiare nga buxheti i komunës së Kumanovës për vitin 2018 për punësim me kohë të caktuar të personave të autorizuar në fushën e sigurisë-zjarrfikës në NJTKZ – Kumanovë;
 27. Propozim – Aktvendimi për shkarkim dhe emërim të përfaqësuesve të Komunës së Kumanovës për anëtarë të Këshillit drejtues në Institucionin Publik – Konvikti komunal i nxënësve “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë;
 28. Propozim – Aktvendimi për propozim të përfaqësuesve të Komunës së Kumanovës për anëtarë të Këshillit drejtues në IP Qendra Ndërkomunale për punë sociale – Kumanovë;
 29. Propozim – Aktvendimi për shkarkim dhe emërim të përfaqësuesit të Komunës së Kumanovës për anëtar të Këshillit drejtues të IPSH Shtëpia e Shëndetit “Kumanova” – Kumanovë.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст