Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Седумнаесеттa седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 7 ноември 2018 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи седумнаесеттата седница на Советот на Општина Куманово.

 

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Четиринаесеттата, Петнаесеттата и Шеснаесеттата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Предлог – Одлука за прогласување на „Почесен граѓанин на Општина Куманово“;
 2. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2018 година;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување цени на дополнителни услуги кои ги врши РЕ Чистота при ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово;
 4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување цена на влезници за користење на затворен градски базен во Куманово;
 5. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.07.2018 – 30.09.2018 година;
 6. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2018 – 30.09.2018 година;
 7. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2018 година;
 8. Програма за измена на Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
 9. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 10. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2018 година;
 11. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 12. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 13. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 14.  Годишен извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
 15. Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 16. Предлог – Програма за измена на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2018 година;
 17. Информација за запишување на учениците во I година и актуелни состојби на средните училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната 2018/2019 година;
 18. Информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното образование во Општина Куманово во учебната 2018/2019 година;
 19. Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2018/2019 година;
 20. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основно образование за 2019 година;
 21. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средно образование за 2019 година;
 22.  Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година;
 23. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година;
 24. Предлог – Одлука за намера за реализација на проектот по пат на задолжување во Втор МСИП – Проект за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка;
 25. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
 26. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2018 година;
 27. Предлог – Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и
  урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 188/2, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1662/1, м.в. Косматица, КО Орашац – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2021 и КП 2022, м.в. Долна Река, КО Бељаковце  – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1320/5, м.в Поток, КО Орашaц – Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3332/2, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1666, м.в. Краста, КО Пчиња – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3738 и КП 3748, м.в. Велешки пат, КО Куманово – Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1573, м.в. Кутлеска маала, КО Пезово – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 452/2, м.в. Река, КО Доброшане – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2230, м.в. Клетиште, КО Табановце – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1283 , м.в. Црвеница, КО Сопот – Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3226/2 , м.в. Саримеше, КО Куманово – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 677/2 , м.в. Средни Расје, КО Биљановце – Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4190, м.в. Ајдинова Корија, КО Романовце – Општина Куманово;
 43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената за земјиштето предвидена со важечки ГУП МС- мало стопанство во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ 2, дел од УБ 87 за КП 9544 – Општина Куманово;
 44. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висина на надоместок за покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на членовите на Советот на Општина Куманово;
 45. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2018 година за ангажирање на 9 (девет) работници преку агенција за привремени вработувања за потребите на општинската администрација на Општина Куманово.

 

Совет на Општина Куманово

Претседател,

Атина Мургашанска, с. р.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст