Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Седумнаесеттa седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 7 ноември 2018 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи седумнаесеттата седница на Советот на Општина Куманово.

 

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Четиринаесеттата, Петнаесеттата и Шеснаесеттата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Предлог – Одлука за прогласување на „Почесен граѓанин на Општина Куманово“;
 2. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2018 година;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување цени на дополнителни услуги кои ги врши РЕ Чистота при ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово;
 4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување цена на влезници за користење на затворен градски базен во Куманово;
 5. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.07.2018 – 30.09.2018 година;
 6. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2018 – 30.09.2018 година;
 7. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2018 година;
 8. Програма за измена на Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
 9. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 10. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2018 година;
 11. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 12. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 13. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 14.  Годишен извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
 15. Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
 16. Предлог – Програма за измена на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2018 година;
 17. Информација за запишување на учениците во I година и актуелни состојби на средните училишта и ЈУ – ОУД „Професор Мијалковиќ“ во Општина Куманово во учебната 2018/2019 година;
 18. Информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното образование во Општина Куманово во учебната 2018/2019 година;
 19. Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2018/2019 година;
 20. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основно образование за 2019 година;
 21. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средно образование за 2019 година;
 22.  Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година;
 23. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година;
 24. Предлог – Одлука за намера за реализација на проектот по пат на задолжување во Втор МСИП – Проект за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка;
 25. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
 26. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2018 година;
 27. Предлог – Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и
  урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 188/2, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1662/1, м.в. Косматица, КО Орашац – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2021 и КП 2022, м.в. Долна Река, КО Бељаковце  – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1320/5, м.в Поток, КО Орашaц – Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3332/2, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1666, м.в. Краста, КО Пчиња – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3738 и КП 3748, м.в. Велешки пат, КО Куманово – Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1573, м.в. Кутлеска маала, КО Пезово – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 452/2, м.в. Река, КО Доброшане – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2230, м.в. Клетиште, КО Табановце – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1283 , м.в. Црвеница, КО Сопот – Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3226/2 , м.в. Саримеше, КО Куманово – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 677/2 , м.в. Средни Расје, КО Биљановце – Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4190, м.в. Ајдинова Корија, КО Романовце – Општина Куманово;
 43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената за земјиштето предвидена со важечки ГУП МС- мало стопанство во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ 2, дел од УБ 87 за КП 9544 – Општина Куманово;
 44. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висина на надоместок за покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на членовите на Советот на Општина Куманово;
 45. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2018 година за ангажирање на 9 (девет) работници преку агенција за привремени вработувања за потребите на општинската администрација на Општина Куманово.

 

Совет на Општина Куманово

Претседател,

Атина Мургашанска, с. р.

Врати се на врвот
Големина на фонт