Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесет и осма седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 11 февруари 2020 година (вторник), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи триесет и осма седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред 

 • Усвојување на записниците од Триесет и петтата и Триесет и шестата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2019 година;
 2. Програма за работа на ТППЕ Куманово во 2020 година;
 3. Програма за измена на Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2020 година;
 4. Програма за измена на Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2020 година;
 5. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2019 година;
 6. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Куманово;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант;
 9. Извештај за стекнати и распределени средства во 2019 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово;
 10. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
 11. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;
 12. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;
 13. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;
 14. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;
 15. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Јероним Де Рада“ с. Черкези – Куманово;
 16. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Битолски Конгрес” с. Лопате – Куманово;
 17. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Кирил и Методиј” с. Романовце – Куманово;
 18. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце – Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за 2020 година;
 20. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за 2020 година;
 21. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за 2020 година;
 22. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за 2020 година;
 23. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово за 2020 година;
 24. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движна ствар – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 25. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движна ствар – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 26. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движна ствар – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 27. Предлог – Одлука за давање на времено користење на движна ствар – сопственост на Општина Куманово на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово;
 28. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово.

 

     

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст