Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Четириесет и седма седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

 На 30 септември 2020 година (среда), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи четириесет и седма седница на Советот на Општина Куманово

Дневен ред 

 • Усвојување на записниците од Четириесет и четвртата и Четириесет и петтата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Годишен извештај за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 2. Годишна програма за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 3. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 4. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 5. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 6. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 7. Годишен извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 8. Годишна програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 9. Годишен извештај за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 10. Годишна програма за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 11. Годишен извештај за работа на ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;
 12. Годишна програма за работа на ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
 13. Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој на Североисточниот плански регион (СИПР) 2015 – 2019 за 2019 година;
 14. Извештај за работење на Центарот за развој на Североисточниот плански регион за 2019 година со финансов извештај;
 15. Извештај за работење на Заедничко јавно претпријатие „ЕКО-ЗОНА“ Куманово за 2019 година со финансов извештај;
 16. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавно претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово;
 17. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за одржување на јавно-прометни површини во град Куманово – хоризонтална сигнализација;
 18. Предлог – Решение за давање согласност на Измени и дополнувања на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 19. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 20. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за периодот Април – Јуни 2020 година;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2021 година на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 22. Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Куманово во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2);
 23. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2020 година до 30 јуни 2020 година;
 24. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2020 година;
 25. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година;
 26. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година;
 27. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за парцела за дел од УЕ „Б.С.Гојчо“, дел од УБ 44, урбан модул „Г“ ГП 13 на КП 20449/1, КП 20449/2 и КП 26297/5 на ул. „Љупчо Арсов“ – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „11-ти Ноември“, дел од Урбан блок 67, плански опфат меѓу ул. „Вера Јоциќ“, ул. „Сава Ковачевиќ“, ул. „11-ти Октомври“ и ул. „Србо Томовиќ“ – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 63, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Орце Николов“, ул. „Вук Караџиќ“ и ул. „ЈНА“ – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Трета МУБ“, дел од Урбан блок 48, дел 6, плански опфат меѓу ул. „Миле Кипра“, ул. „Трета МУБ“, ул. „Драган Стопаревиќ“ и ул. „Перо Шварц“ Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Х. Т. Карпош“, дел од УБ 64-и, плански опфат помеѓу ул. „Владимир Назор“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Трст“, ул. „Вардарска“, ул. „Борко Танев“ и ул. „Карл Маркс“ – Општина Куманово;
 32. Предлог – Заклучок за техничка исправка на техничка грешка во нумерички показатели за површини на градежни парцели, површини за градба и нумерација на градежни парцели во ДУП за дел од УЕ „Бедиње“, дел од УБ 85, плански опфат помеѓу ул. „Трајко Јовановски“, ул. „1“, пешачка патека, ул. „11-ти Ноември“, пешачка патека и ул. „Новопланирана 2“ – Општина Куманово, донесен со Одлука на Совет бр. 09-38/10 од 09.01.2019 година;
 33. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2020 година;
 34. Предлог – Решение за давање согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 35. Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година;
 36. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2020 година;
 37. Предлог – Одлука за формирање заедничка комисија за подготовка на предлог-актите за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Ранковце;
 38. Предлог – Решение за именување на членовиво заедничката комисија за подготовка на предлог-актите за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Ранковце;
 39. Предлог – Одлука за формирање на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово и именување на негови членови;
 40. Предлог – Решение за измена на Решението за определување на членови на Советот на Општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во Општината Куманово.

 

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст