Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 47 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 30 shtator 2020 (e mërkurë), në sallën e madhe të ndërtesës së ish organizatave shoqëroro-politike, duke filluar nga ora 10:00, do të mbahet mbledhja e dyzet e shtatë e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

Rend dite

 • Miratim i procesverbaleve nga mbledhja e Dyzetë e katërt dhe Dyzetë e pestë e Këshillit të Komunës së Kumanovës
 1. Raport vjetor për punën e IPKKN “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2019/2020;
 2. Program vjetor për punën e IPKKN “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2020/2021;
 3. Raport vjetor për punën e SHMK Gjimnazi “Goce Dellçev” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2019/2020;
 4. Program vjetor për punën e SHMK Gjimnazi “Goce Dellçev” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2020/2021;
 5. Raport vjetor për punën e SHMK Gjimnazi “Sami Frashëri” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2019/2020;
 6. Program vjetor për punën e SHMK Gjimnazi “Sami Frashëri” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2020/2021;
 7. Raport vjetor për punën e SHMKT “Nace Bugjoni” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2019/2020;
 8. Program vjetor për punën e SHMKT “Nace Bugjoni” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2020/2021;
 9. Raport vjetor për punën e SHMK “Pero Nakov” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2019/2020;
 10. Program vjetor për punën e SHMK “Pero Nakov” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2020/2021;
 11. Raport vjetor për punën e SHMKP “Kiro Burnaz” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2019/2020;
 12. Program vjetor për punën e SHMKP “Kiro Burnaz” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2020/2021;
 13. Raport Vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të Rajonit të Planifikimit Verilindor (RPVL) 2015 – 2019 për vitin 2019;
 14. Raport për punën e Qendrës për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit Verilindor  për vitin 2019 me raport financiar;
 15. Raport për punën e Ndërmarrjes së Përbashkët Publike “EKO-ZONA” Kumanovë për vitin 2019 me raport financiar;
 16. Propozim-Vendim për rritjen e depozitës themeltare të Ndërmarrjes Publike për ndërtimin e objekteve infrastrukturore “Kumanova – gaz” Kumanovë;
 17. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për Vendimin e NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë për përcaktimin e çmimeve për mirëmbajtjen e hapësirave të trafikut publik në qytetin e Kumanovës – sinjalizimi horizontal;
 18. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin dhe plotësimin e Listës e Çmimeve të shërbimeve të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 19. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për tekstin e përmirësuar të Listës së Çmimeve të shërbimeve të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 20. Raport financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën Prill – Qershor 2020;
 21. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për Propozim – Planin vjetor të punësimit në vitin 2021 të NP “Tregu” – Kumanovë;
 22. Propozim-Vendim për huazimin e brendshëm afatgjatë të Komunës së Kumanovës në kuadër të Projektit të Dytë për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale (MSIP2);
 23. Raport për realizimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës dhe Programin për ndërtimin, rindërtimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve dhe udhëve lokale në Komunën e Kumanovës për periudhën nga 1 janari 2020 deri më 30 Qershor 2020;
 24. Propozim – Ndryshim dhe plotësim i Planit të programeve për zhvillim të Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 25. Propozim – Program për ndryshimin dhe plotësimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës për vitin 2020;
 26. Propozim – Program për ndryshimin dhe plotësimin e Programit për planifikim urban në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 27. Propozim – Vendim për miratim të Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për një parcelë për pjesë të NJU “B.S. Gojço”, pjesë e BU 44, moduli urban “G” PN 13 në PK 20449/1, PK 20449/2 dhe PK 26297/5 në rr. “Kupço Arsov” – Komuna e Kumanovës;
 28. Propozim – Vendim për miratim të Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për pjesë të NJU “11 Nëntori”, pjesë e Bllokut urban 67, përfshirja planifikuese ndërmjet rr. “Vera Jociq”, rr. “Sava Kovaçeviq”, rr. “11 Tetori” dhe rr. “Sërbo Tomoviq” – Komuna e Kumanovës;
 29. Propozim – Vendim për miratim të Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për pjesë të NJU “Tode Mendoll”, pjesë e BU 63, përfshirja planifikuese ndërmjet bul. “III MUB”, rr. “Oece Nikollov”, rr. “Vuk Karaxhiq” dhe rr. “JNA” – Komuna e Kumanovës;
 30. Propozim – Vendim për miratim të Planit Detal Urbanistik për pjesë të NJU “III MUB”, pjesë e Bllokut urban 48, pjesa 6, përfshirja planifikuese ndërmjet rr. “Mile Kipra”, rr. “III MUB”, rr. “Dragan Stopareviq” dhe rr. “Pero Shvarc” Komuna e Kumanovës;
 31. Propozim – Vendim për miratim të Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për pjesë të NJU “H.T.Karposh”, pjesë e BU 64-i, përfshirja planifikuese ndërmjet rr. “Vlladimir Nazor”, rr. “Goce Dellçev”, rr. “Tërst”, rr. “Vardarska”, rr. “Borko Tanev” dhe rr. “Karl Marks” – Komuna e Kumanovës;
 32. Propozim – Konkluzion për korrigjimin e gabimit teknik në treguesit numerikë për zonat e parcelave ndërtimore, zonat për ndërtim dhe numërimin e parcelave ndërtimore në PDU për pjesë të NJU “Bedinje”, pjesë e BU 85, ​​përfshirja planifikuese në mes rr. “Trajko Jovanovski”, rr. “1”, shteg për këmbësorë, rr. “11 Nëntori”, shteg për këmbësorë dhe rr. “Novopllanirana 2” – Komuna e Kumanovës, miratuar me Vendimin e Këshillit nr. 09-38 / 10 prej 09.01.2019;
 33. Program për ndryshimin dhe plotësimin e Programit të Punës së NP “Kumanova – plan” – Kumanovë për vitin 2020;
 34. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit të Listës së Çmimeve për ndryshimin dhe plotësimin e Listës së Çmimeve të shërbimeve të NP “Kumanova – Plan” – Kumanovë;
 35. Propozim – Vendim për zgjerimin e mjeteve të Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 36. Propozim – Vendim për pagimin e ndihmës financiare të njëhershme nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 37. Propozim-Vendim për krijimin e komisionit të përbashkët për përgatitjen e projekt-akteve për krijimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Rankovcës;
 38. Propozim – Vendim për emërimin e anëtarëve në komisionit të përbashkët për përgatitjen e projekt-akteve për krijimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Rankovcës;
 39. Propozim-Vendim për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Trafikut Rrugor në Komunën e Kumanovës dhe emërimin e anëtarëve të tij;
 40. Propozim – Vendim për ndryshimin e Vendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit të Komunës së Kumanovës të cilët do të marrin pjesë gjatë kurorëzimeve në Komunën e Kumanovës.

 

 

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст