Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Шеста седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 27 февруари 2018 година (вторник), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Третата, Четвртата и Петтата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2018 година;
 2. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за начинот на стекнување и распределба на средствата во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово;
 4. Извештај за стекнати и распределени средства во 2017 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово;
 5. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2017 година;
 6. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2018 година;
 7. Предлог – Програма за локален економски развој на Општина Куманово за 2018 година;
 8. Акциски план за меѓуетничка интеграција во образованието за период од 2018 до 2021 година за основните и средните училишта во Општина Куманово;
 9. Информација за состојбите и процесот на децентрализацијата во Јавна установа – Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ” – Куманово;
 10. Информација за реализирани активности од областа на социјалната заштита, заштита на децата и здравствената заштита за 2017 година во Општина Куманово;
 11. Предлог – Програма за помош и поддршка на самохрани родители кои живеат на територија на општина Куманово за 2018 година;
 12. Предлог – Одлука за одобрување на проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води во Општина Куманово;
 13. Предлог – Изјава дека Општината Куманово ги исполнува условите за аплицирање за добивање на финансиски средства по Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем за Проектот ‘‘Водоснабдување и одведување на отпадни води“;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Куманово;

 

 1. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2017 година до 31 декември 2017 година;
 2. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Куманово;
 3. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одржување на јавната чистота во Општината Куманово;
 4. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Гоце Делчев“, дел од Урбан блок 29, плански опфат меѓу ул. „Страшо Пинџур“, ул. „Видое Смилевски- Бато“ и ул. „2001“ Општина Куманово;
 5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1903, м.в. Вртача, КО Клечевце – Општина Куманово;
 6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 21/3 и КП 21/11, м.в. Кумилји баир, КО Биљановце – Општина Куманово;
 7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 452/2, м.в. Река, КО Доброшане – Општина Куманово;
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1827/1, м.в Кадин камен, КО Бељаковце – Општина Куманово;
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 99/1, село Брзак, КО Брзак – Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП – Б (големи трговски единици) во А1-домување во семејни куќи за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 65- б, за КП 14453, КО Куманово – Општина Куманово;
 11. Предлог – Заклучок за техничка исправка на техничка грешка на г.п. 3 на КП 25315 во Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Бајрам Шабани“, дел од Урбан блок 58-б, Плански опфат меѓу ул. „Поток Серава“, ул.„2001“, ул. „Франц Розман“, ул. „Карадачки Одреди“ и ул. „300“ – Општина Куманово, донесен со Одлука на Советот бр. 07-5856/12 од 12.05.2011 година;
 12. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово;
 13. Предлог – Одлука за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците на Советот на Општината Куманово;
 14. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во СОУ „Перо Наков‘‘ – Куманово;
 15. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во ОСТУ „Наце Буѓони‘‘ – Куманово;
 16. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во ССОУ „Киро Бурназ‘‘ – Куманово;
 17. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште „Бајрам Шабани‘‘ – Куманово;
 18. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште „Наим Фрашери‘‘ – Куманово;
 19. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште „Јероним Де Рада‘‘ – с. Черкези;
 20. Предлог – Одлука за разрешување и именување на член на Одборот на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово;
 21. Предлог – Решение за именување на член на Управен одбор на Јавното претпријатие „Пазаришта“ Куманово – претставник од Општината Старо Нагоричане.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст